Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2741/19.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 000256Поземлен имот - част от имот с площ 820 кв.м. /целия с площ 9556 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"615 лв. (шестотин и петнадесет лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2742/19.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 041003Поземлен имот - част от имот с площ 890 кв.м. /целия с площ 30874 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"574,05 лв. (петстотин седемдесет и четири лв. и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2801/14.11.2005 г.9126 - ДС/14.11.2005 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово, ДГФ, местност "Балта", имот № 124003, който попада в отдел 18, подотдел "а" /5214 кв.м./ и подотдел "б" /2161 кв.м./. Имотът е образуван от имот № 124001.Поземлен имоти - прилежащ терен с площ 7375 кв.м. от държавен горски фонд към сгради, собственост на юридическо лице61 лв. (шестдесет и един лв.)Министерство на земеделието и горите; Държавно лесничейство - Силистра; Държавно дивечово стопанство   За имота има съставен нов АДС № 3141/16.01.2008 г., който е отписан със Заповед № РД-22-43/06.02.2008 г.
2813/07.12.2005 г.8950 - ДС/28.10.2005 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Цар Шишман" № 5, кв.1, парцел VIIIАдминистративна сграда - 36,27% идеална част от масивна пететажна постройка със ЗП - 840 кв.м., РЗП - 4041 кв.м., построена 1996 г. За Митница - Силистра - 979 кв.м. реална РЗП и 479 кв.м. РЗП на общите части, разпределени както следва: 1. Гараж №6 - 32 кв.м. /приземен етаж, северно изложение/; 2. Склад /приземен етаж/ - 426 кв.м.; 3. III етаж - 398 кв.м., включваща 13 стаи, оперативен салон, два коридора и фоайе; 4. V етаж - зала с площ 64 кв.м., складове с площ 59 кв.м. и три стаи282 815,58 (двеста осемдесет и две хиляди, осемстотин и петнадесет лв. и петдесет и осем ст.)Агенция "Митници" - София; РМД - Русе; Митница - Силистра    
2853/13.06.2006 г.2853/13.06.2006 г.Землищата на с. Гарван и с. Попина, местност "Горни Чеири", брегова ивица на р. ДунавЗащитно съоръжение - предпазна дига с дължина 4950 м по бреговата ивица на р. Дунав от т.1 до т.314 460 000 лв. (четири милиона четиристотин и шестдесет хиляди лева)Министъра на регионалното развитие и благоустройството   Във връзка с писмо вх. № ДС - 02 - 1273/05.10.2006 г. от "Напоителни системи" ЕАД - София, на основание чл.72, ал.1 от ЗДС и чл. 104, ал.3 от ППЗДС се правят следните корекции в акта: 1. Към "Вид и описание на имота" : цялата дължина на защитното съоръжение е 8560 м.. За частта от 4950 м е изработен проект за възстановяване и реконструкция на съоръжението; 2. Към " Предоставени права за управление" - вместо написаното МРРБ, да се чете Министерство на земеделието и горите на основание чл. 10, ал.1, т.2 от Закона за водите. 3. На основание Заповед № РД-09-1284/27.10.1999 г. на МЗГАР имота се води на задбалансов отчет в "Напоителни системи" ЕАД - клон Русе Дата: 05.10.2006 г. Нанесъл: инж. С. Ганева
2864/14.07.2006 г.ДС-03-780/19.06.2006 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.18, поземлен имот № 1Идеална част от масивна 4-етажна сграда, разположена в източната част на централната административна сграда на РКС, представляваща целия IV ет. от нея, без приземния етаж / откъм ул. "Г. Димитров" / и II етаж, откъм ул. "Трансмариска" с обща застроена площ 373 кв.м., включващи 15 стаи, коридор, фоайе и тоалетен възел, парокотелно помещение с площ 21 кв.м. в приземния етаж на гл. корпус, ведно с 1/4 ид.ч. от общите части на сградата и съответната ид.ч. от ОПС върху държавно дворно място139 550 лв. (сто тридесет и девет хиляди петстотин и петдесет лв.)Министъра на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Дирекция "Регионална служба по заетостта"" - Русе