Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2285/25.02.2005 г.6459 - РР/17.02.2005 г.гр. Силистра, общ. Силистра, промишлена зона "Запад", кв.17, УПИ III-567, съгласно проект за "Допълване / поправка на кадастр. план и изменение на плана за регулация за пар. III и пар. IV, кв. 17 по плана на пром. зона "Запад - гр. Силистра"Поземлен имот, свободен урегулиран парцел с площ 65183 кв.м., отреден за "Пристанище Силистра - фериботен терминал" Министерство на транспорта и съобщенията; Национална компания "Пристанища" - София   Има съставени нови АПДС № 3255/20.05.2008 г. и № 3351/22.01.2009 г.
2286/09.03.2005 г.2286/09.03.2005 г.гр. Силистра, общ. Силистра, кв. 210, п. VI, пл. № 4Поземлен имот - парцел VI с площ 7150 кв.м., отреден за граничен контролно-пропускателен пункт и митница и построените върху него сгради: - Административна сграда - масивна едноетажна постройка със ЗП - 438 кв.м., обособена в следните помещения: 19 работни стаи, 3 зали, 2 зали с работни гишета, сервизни помещения и 2 избени помещения; Построена 1976 г.; - Входно-изходно трасе и хале за щателна митническа проверка със сл. подобекти: 1. Входно трасе, състоящо се от сл. постройки: - Покрито хале - стоманена конструкция със ЗП - 225 кв.м.; построено 1996 г.; - Сграда за митническа проверка на МПС - стоманена конструкция със ЗП - 95.80 кв.м.; построена 1996 г.; 2. Изходно трасе, състоящо се от: - Покрито хале - стоманена конструкция със ЗП - 251 кв.м.; построено 1996 г.; - Сграда - охрана - метална конструкция със ЗП - 3 кв.м. - 2 броя; построени 1983 г.; - Пункт за пътни такси и разрешителни - метална сграда, тип "Барака" със ЗП - 10 кв.м., построена 1995 г.; - Пункт за пътни такси и разрешителни - метална сграда, тип "Барака" със ЗП - 10 кв.м., построена 1998 г.; - Сграда за медицински контрол - полумасивна сглобяема постройка, тип "Бунгнало" със ЗП - 61.92 кв.м.; построена 1985 г.; - Валутен магазин - масивна постройка със ЗП - 36 кв.м.; построена 1993 г.; - Тоалетна - масивна постройка със ЗП - 28.40 кв.м.; построена 1994 г. МФ - Агенция "Митници"; МВР - Национална служба "Гранична полиция", Регионален Граничен Сектор - Русе; ИА "Пътища" - Управление пътни такси и разрешителни, гранично бюро "Силистра"; МЗ - РИ "Опазване и контрол на общественото здраве"   За обект "Валутен магазин" е сключен договор за безвъзмездно ползване от 19.12.1991 г. между ГУ "Митници" и АД "Сииком", гр. Варна за срок от 10 год. За сградата за медицински контрол е представен нот. акто за собственост - констативен в полза на Транспортна хигиенно - епидемиологична инспекция, ГМПП гр. Силистра; Със Заповед № РД- 12-279/04.11.2009 г. на Областен управител, на основание чл. 16, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл. 55, ал.1 от ППЗДС и Договор за отдаване под наем от 01.12.2009 г. се отдаде под наем недвижим имот - публична държавна собственост - Валутен магазин на "Филипофф" ООД - Силистра
2287/10.03.2005 г.6629 - ДС/10.03.2005 г.Землището на с. Пожарево, общ. Тутракан, друга недървопроизводителна горска площ, имот № 000089, отд.22, подотдел 1 и подотдел ь, съгласно ЛУППоземлен имот - терен с площ 4000 кв.м. от държавния горски фонд в 200-метровата ивица по бреговата тераса на р. Дунав МЗГ - НУГ основание: чл.20, ал.1 от ЗГ    
2294/23.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, местност "Акар Гьол" от защитена местност Калимок - Бръшлен, имот № 050083  МОСВ    
2295/23.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, местност "Акар Гьол" защитена местност Калимок - Бръшлен, имот № 050069Поземлен имот - отводнителен канал с площ 13950 кв.м. МОСВ    
2296/23.03.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, местност "Фондови места" от защитена местност Калимок - Бръшлен, имот № 023016Поземлен имот - наводнена нива с площ 252 923 кв.м. МОСВ