Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3645/28.06.2013 г.1-510/22.04.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, с. Айдемир, Промишлена зона; сгради разположени в поземлен обест с идентификатор 00895.506.11. Част от административна сграда (масивна двуетажна), включваща следните самостоятелни обекти с идентификатори: - 00895.506.1.2.1 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, две, точка, едно) със ЗП 96,00 кв.м. (деветдесет и шест кв.м.), разположен на първи етаж, включващ офиси и сервизен възел, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-няма, под обекта-няма, над обекта - 00895.506.1.2.2; - 00895.506.1.2.2 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, две, точка, две) със ЗП 237,00 кв.м. (двеста тридесет и седем кв.м.), разположен на втори етаж, включващ офиси и сервизен възел, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-няма, под обекта-00895.506.1.2.1, над обекта-няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. 2. Оперативен офис „Митници“ - сграда с идентификатор 00895.506.1.3 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, три) със застроена площ 66,00 кв.м. (шестдесет и шест кв.м.), изпълнена от лека алуминиева конструкция. 3. Оперативен офис „Митници“ - сграда с идентификатор 00895.506.1.4 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, четири) със застроена площ 68,00 кв.м. (шестдесет и шест кв.м.), изпълнена от лека алуминиева конструкция. 4. Хале за щателна митническа проверка - масивна едноетажна сграда с идентификатор 00895.506.1.6 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, шест), застроена площ 562,00 кв.м. (петстотин шестдесет и два кв.м.). 5. Масивна едноетажна сграда (склад) с идентификатор 00895.506.1.8 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шист, точка, едно, точка, осем), застроена площ 38,00 кв.м. (тридесет и осем кв.м.). 6. Масивна едноетажна сграда (кучкарник) с идентификатор 00895.506.1.9 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, девет), застроена площ 12,00 кв.м. (дванадесет кв.м.). Сградите са въведени в експлоатация през 2008г. • Така описаните сгради са разположени върху държавен имот с идентификатор 00895.506.1, за който има съставен АПДС № 3255/20.05.2008г. с предоставени права за управление на МТИТС.151891 лв. (сто петдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и един лева)МИНИСТЕРСТВО НО ФИНАНСИТЕ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТМУ РУСЕ Булстат 000627597 Основание: РМС № 359/15.05.2009г.     
АПДС № 3646/28.06.2013 г.1-509/22.04.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул.„Цар Шишман" № 5; самостоятелни обекти в града с идентификатор 66425.500.3700.1Част от административна сграда (масивна пететажна) включваща следните самостоятелни обекти с идентификатори: приземен етаж - 66425.500.3700.1.8 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седемстотин, точка, едно, точка, осем) гараж с площ 32,00 кв.м. (тридесет и два), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-66425.500.3700.1.9; под обекта-няма; над обекта-няма, - 66425.500.3700.1.9 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седемсто- тин, точка, едно, точка, девет) склад с площ 426,00 кв.м. (четиристотин двадесет и шест кв.м.), при съседни самостоятелни обести: на същия етаж-66425.500.3700.1.8; под обекта-няма; над обекта-няма. трети етаж- 66425.500.3700.1.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седемстотин, точка, едно, точка, две) работни помещения и коридор с площ 138,00 кв.м. (сто тридесет и осем), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-66425.500.3700.1.3, 66425.500.3700.1.1; под обекта-няма; над обекта-няма, - 66425.500.3700.1.4 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седемстотин, точка, едно, точка, четири) оперативен салон и фоайе с площ 260,00 кв.м. (двеста и шестдесет), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-66425.500.3700.1.3; под обекта-няма; над обекта-няма. пети етаж- 66425.500.3700.1.5 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седемстотин, точка, едно, точка, пет) склад с площ 43,00 кв.м. (четиридесет и три), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-66425.500.3700.1.7; под обекта-няма, над обекта-няма, - 66425.500.3700.1.6 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седеместотин, точка, едно, точка, шест) склад с площ 16,00 кв.м. (шестнадесет), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-66425.500.3700.1.7.; под обекта-няма, над обекта-няма, - 66425.500.3700.1.7 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седемстоткин, точка, едно, точка, седем) работна зала с площ 64,00 кв.м. (шест- десет и четири), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж- 66425.500.3700.1.6, 66425.500.3700.1.5; под обекта-няма; над обекта-няма, ведно с 479 кв.м. (четиристотин седемдесет и девет) идеални части от общите части на сградата. Така описаните самостоятелни обекти са разположени в сграда № 1, построена 1996 г. в поземлен имот с идентификатор 66425.500.3700. 470967,40 лв. (четиристотин и седемдесет хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и четиридесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НО ФИНАНСИТЕ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТМУ РУСЕ Булстат 000627597     
АПДС № 3647/28.06.2013 г.1-508/22.04.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул."Дръстър" № 35; сгради разположени в поземлен имот с идентификатор 66425.501.4Обект "Входно-изходно трасе и хале за щателна митническа проверка", намиращ се на ГКПП-Силистра и включващ следните подобекти: - Входно трасе (покрито хале) с идентификатор 66425.501.4.9 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири, точка, девет) със ЗП 208 кв.м. (двеста и осем), стоманена конструкция, построено 1996г., - Сграда (митническа проверка на МПС) с идентификатор 66425.501.4.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири, точка, две), ЗП 102 кв.м. (сто и два), стоманена конструкция, построено 1996г., - Изходно трасе (покрито хале) с идентификатор 66425.501.4.6 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири, точка, шест), ЗП - 214 кв.м. (двеста и четиринадесет), построено 1996г. Върху имота е разположена двойна кабина с козирка, с идентификатор 66425.501.4.8 и площ 10 кв.м. - преместваем обект съгласно ЗУТ. 97220,10 лв. (деветдесет и седем хиляди двеста и двадесет лева и десет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НО ФИНАНСИТЕ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ТМУ РУСЕ Булстат 000627597    
          
АПДС № 3648/08.07.2013 г.1-802/04.07.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, индустриална зона "Запад"; поземлен имот с идентификатор 66425.514.234Поземлен имот с идентификатор 66425.514.234 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двеста тридесет и четири) – свободен терен в района на жп гара Силистра с площ 5333 кв.м. (пет хиляди триста тридесет и три кв.м.) и начин на трайно ползване - за линии на релсов транспорт48270,60 лв. (четиридесет и осем хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет стотинки)ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА Булстат: 130823243    
АПДС № 3649/08.07.2013 г.1-803/04.07.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, индустриална зона "Запад"; поземлен имот с идентификатор 66425.514.235Поземлен имот с идентификатор 66425.514.235 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двеста тридесет и пет) – свободен терен в района на жп гара Силистра с площ 8784 кв.м. (осем хиляди седемстотин осемдесет и четири кв.м.) и начин на трайно ползване - за железопътна гара, спирка79506,60 лв. (седемдесет и девет хиляди петстотин и шест лева и шестдесет стотинки)ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА