Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
 АПДС № 3344 / 22.12.2008 ДС-07-435/08.04.2008 Силистра / Силистра / гр.Силистра, ул. "Генерал Скобелев"№8, имот № 66425.500.3700.1.1 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - масивна постройка на 4 етажа и сутерен, със застроена площ 435,65 кв.м. и разгъната застр. площ 1570,34 кв.м., разпределена, както следва : - подземен етаж - гараж за автомобили и складова площ за канцеларски материали - ЗП 435,65 кв.м.; - първи етаж - салон за обслужване на клиенти и 4 раб. помещения; застр. площ 435,65 кв.м.; - втори етаж - 11 работни помещения със застр. площ 435,65 кв.м.; - трети етаж - 10 раб. помещения със застр. площ 274,52 кв.м. + допълнителна надстройка върху пристройка-проход / общинската част / със застр. площ 150 кв.м., представляваща архив за досиета на данъчно задължени лица; обща застр. площ 424,52 кв.м. - четвърти етаж - 11 работни помещения със застроена площ 274,52 кв.м.; Сградата е въведена в експлоатация през 1995 г. 723 395 лв.(седемстотин двадесет и три хиляди триста деветдесет и пет лева)Министерство на финансите; Национална агенция по приходите; Териториална дирекция Силистра    
 АПДС № 3351 / 22.01.2009 ДС-02-85/21.01.2009 Силистра / Силистра / с.Айдемир, поземлен имот № 00895.506.1 Поземлен имот № 00895.506.1 Пристанище Силистра-фериботен терминал , върху който са построени следните сгради: 1. Административна сграда-Гранична полиция - масивна двуетажна сграда 00895.506.1.1 със застр. площ 253 кв.м. и разг. застр. площ 620 кв.м..Построена 2008 г. 2. Административна сграда-Митници- масивна двуетажна сграда 00895.506.1.2 със застр. площ 256 кв.м. и разг. застр. площ 512 кв.м. Построена 2008 г. 3. Оперативен офис Митници - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.4 със застр. площ 68 кв.м. Построена 2008 г. 4. Оперативен офис Митници - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.3 със застр. площ 68 кв.м.; 5. Техническа сграда - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.5, ЗП - 175 кв.м.; 6. Хале ЩМП - масивна двуетажна сграда 00895.506.1.6 със ЗП 562 кв.м.; 7. Кучкарник - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.9 със ЗП 12 кв.м.; 8. Склад - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.8 със ЗП 36 кв.м.; 9. Офиси УПТР - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.7; 10. Обществена тоалетна - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.13 със ЗП 56 кв.м.; 11. Банков офис и тоалетни - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.12 със ЗП 73 кв.м. ; 12. Кабина - 00895.506.1.14 със ЗП 6 кв.м.; 13. Кабина - 00895.506.1.15 със ЗП 6 кв.м.; 14. Обществена тоалетна - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.11, ЗП 50 кв.м.; 15. Хале дезинфекция - масивна едноетажна сграда 00895.506.1.10 със ЗП 307 кв.м.; 16. Кабина двойна - 00895.506.1.18 със ЗП 8 кв.м.; 17. Навес входящ трафик -стоманена конструкция със ЗП 568 кв.м.; 18. Навес изходящ трафик - стоманена конструкция със ЗП 525 кв.м.207645 лв. (двеста и седем хиляди, шестотин четиридесет и пет лева)Министерството на регионалното развитие и благоустройството   Има съставен Акт за поправка № 3386/29.05.2009 г.
 АПДС № 3354 / 04.02.2009 ДС-03-102/23.01.2009 Силистра / Силистра / гр.Силистра, ул. "Симеон Велики" № 31, п. и. с идентификатор: 66425.500.3712 / стар идентификатор кв.1, парцел VIII-3697 / Урегулиран поземлен имот 66425.500.3712 с площ 1956 кв.м., отреден съгласно действащия ПУП-ПЗ и РУП за изграждане на Административен съд - Силистра и структури на МП 61 614 лв. (шестдесет и една хиляди, шестсотин и четиринадесет лева) Правно основание:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Административен съд - Силистра; Районен съд - Силистра; Областно звено "Изпълнение на наказанията"; основание: Решение № 850/30.12.2008 г. на МС   Има съставен Акт за поправка № 3374/22.04.2009 г.
 АПДС № 3355 / 05.02.2009 ДС-02-61/19.01.2009 Силистра / Силистра / гр.Силистра, ул. "Пристанищна", поземлен имот с идентификатор 66425.501.3100 /стар идентификатор кв. 192 А, пар. VI-4470/ Пристанище Силистра - урегулиран поземлен имот с площ 12545 кв.м. и разположените върху него сгради - пристанищна инфраструктура: 1. Административна сграда-масивна двуетажна постройка със сутерен, със застроена площ 465 кв.м. и разгъната застроена площ 930 кв.м.- идеална част от нея в размер на 572,66 кв.м. от разгънатата застроена площ на сградата; Построена 1947 год.; 2. Пристанищни съоръжения: - Наклонена кейова стена с дължина 70 м. и площ на хоризонталната й проекция 495 кв.м., която не е включена в площта на поземления имот; - Паважна настилка / гранит / - 4300 кв.м.; - Пристанищен производствен плац - 6300 кв.м. 560 900 лв. (петстотин и шестдесет хиляди и деветстотин лева) Правно основание:МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА; Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"; ТП "Пристанище Русе"    Със Заповед № РД-08-400/29.04.1997 Г. на МТ е учредено отстъпено право на строеж на масивна сграда за обществено хранене - ресторант "Никулден" в полза на ЕТ "Никулден - Пенка Бояджиева"
 АПДС № 3357 / 06.02.2009 ДС-02-61/19.01.2009 Силистра / Силистра / гр.Силистра, ул. "Капитан Мамарчев", п.и. с идентификатор: 66425.500.6051 /стар идентификатор кв. 192 А, пар. VI-4470/ Поземлен имот с площ 5226 кв.м. в който е изградена наклонена кейова стена с дължина 400 м и хоризонтална проекция на съоръжението с площ 3070 кв.м., която не е включена в площта на поземления имот 176 780 лв. (сто седемдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева)Правно основание:МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА; Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"; ТП "Пристанище Русе"    
 АПДС № 3378 / 12.05.2009 ДС-02-543/29.04.2009 Силистра / Ситово /землището на с.Попина, поземлен имот № 200051, местност "Балта". Имотът е образуван от имот № 2000010Поземлен имот с площ 4080 кв.м. и изградената върху него отводнителна помпена станция "Попина" , включваща следните сгради : - Производствена сграда с битова част - застроена площ 54 кв.м.; построена 1955 г.; - Трансформаторен пост - застроена площ 7 кв.м.; построен 1955 г. 7009.40 лв. (седем хиляди и девет лева и 40 ст.) Правно основание:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС