Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
1603/06.06.2002 г.1719/27.12.2000 г.с. Варненци, общ. Тутракан, кв. 14, пар. VУрегулиран поземлен имот, представляващ: 1. Дворно място с площ 8780 кв.м.; 2. Училищна сграда с общежитие - масивна 3-етажна сграда с 12 класни стаи, със ЗП - 627 кв.м.; построена 1962 г.; III -я ет., който е общежитие с леглова база 80 легла е надстроен през 1986 г.; 2. Работилница / бивша столова / - масивна едноетажна сграда със ЗП - 200 кв.м.; построена 1970 г.; 4. Едноетажна масивна пристройка - западно от главния вход със ЗП - 111 кв.м., построена 1986 г.нямаМинистерство на образованието и науката; Социално - педагогически интернат "Христо Ботев", с. Варненци    
1604/07.06.2002 г.1719/27.12.2000 г.с. Варненци, общ. Тутракан, кв. 5, пар. ХI Със Заповед № 99/16.04.1991 г. е одобрент ЧИР в кв.5, пар. ХV, като парцела е отреден за физкултурен салон, общежитие и детска градинаУрегулиран поземлен имот, представляващ: 1. Дворно място с площ 6500 кв.м.; 2. Общежитие за девойки със столова - масивна триетажна сграда със сутерен; ЗП - 698 кв.м.; РЗП - 2094 кв.м., построена 1994 г.; - в сутерена е разположено пералното помещение и парен котел; - на I-я етаж се намира столовата и кабинети; - на II-я етаж са разположени спалните помещения - 25 стаи; - на III-я етаж са библиотеката и вещевите складовенямаМинистерство на образованието и науката; Социално - педагогически интернат "Христо Ботев", с. Варненци    
1608/13.06.2002 г.1719/27.12.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, пром. зона "Изток", кв.1, парцел VII-6469 Урегулиран поземлен имот, който включва терен, предоставен от НАПС -Комисия за земята с Решение № КЗ-12/29.09.1979 г. на СПТУ по Автотранспорт и построените върху него сгради: 1. Контролно-пропусквателен пункт - едноетажна, метална конструкция, построена 1979 г., със ЗП - 81.75 кв.м. Състои се от следните помещения: антре, бюфет, склад и КПП; 2. Учебен корпус - масивна двуетажна сграда със сутерен; ЗП - 514.73 кв.м.; РЗП - 1116.25 кв.м.; построена 1990 г. - на I ет. са разположени 5 кабинета, 2 стаи, коридори и сервизни помещения; - на II ет. са разположени 5 кабинета, 2 стаи, коридори и серв. помещения; 3. Административна сграда - метална конструкция, едноетажна със ЗП 361.56 кв.м., построена 1979 г. - състои се от 4 стаи за учители и счетоводен персонал, 2 кабинета и коридори; 4. Корпус учебни работилници - метална конструкция, едноетажна със ЗП -361.56 кв.м.; построена 1979 г. - състои се от 2 работилници, 3 кабинета, стая за инструменти и стая на домакина; 5. Дърводелна - масивни едноетажна постройка със ЗП - 57.35 кв.м., построена 1979 г.; 6. Учебни работилници с диагностичен пункт - едноетажна постройка, метална конструкция със ЗП - 1201,51 кв.м., построена 1987 г.; 7. Котелна сграда - едноетажна масивна постройка със ЗП - 72 кв.м.; построена 1991 г. - състои се от склад за въглища, котелно помещение и стая на огняра; 8. Асфалтова площадка - 5700 кв.м.; 9. АвтомивканямаМОН; Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" Силистра   За имота е съставен нов АДС № 2872, съгласно чл. 594/07.08.2006 г.
1610/17.06.2002 г.1610/17.06.2002 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Балтата" - ДГФ, имот № 000473, съгл. скица № Ф02445 на ПК - СилистраЗалесена горска територия с площ 5803 кв.м.нямаМЗГ - Държавно лесничейство    
1611/25.06.2002 г.1223/24.06.2002 г.гр. Силистра, общ. Силистра, промишлена зона "Запад", кв.1, парцел ХХVIII - за ВиКПрилежащ терен на кладенец "Реней 7" с площ 1700 кв.м., представляващ пояс I на санитарно охранителната зонаняма"ВиК" ООД Силистра - право на ползване само за дейности, свързани с експлоатация на съоръжението   Към момента на съставяне на акта кладенец "Реней - 7" е включен в капитала на "ВиК" ООД Силистра
1626/12.09.2002 г.1626/12.09.2002 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Петър Вичев" №23, кв.29 "Б", парцел IIДОМ НА УЧИТЕЛЯ - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 1535 кв.м. и следните сгради: - СГРАДА 1 - паметник на културата, реконструирана през 1984 г., стара сграда, едноетажна със сутерен, масивна със ЗП - 214 кв.м.; - СГРАДА 2 - функционална връзка / фоайе / между основната сграда и новоизградените три тела: ЗП - 57 кв.м.; - СГРАДА 3 - масивна двуетажна сграда със сутерен със ЗП - 139 кв.м. и РЗП 278 кв.м., построена 1984 г.; - СГРАДА 4 - масивно едноетажно тяло със ЗП - 70 кв.м.; - СГРАДА 5 - масивно двуетажно тяло / кинозала / със ЗП 185 кв.м. и РЗП - 370 кв.м. Обща застроена площ на комплекса - 665 кв.м. и обща разгъната площ / без площта на сутерена / - 989 кв.м.нямаМОН; Дом за професионално и творческо развитие на учителя - Силистра; Основание: Решение № 593/30.08.2002 г. на МС  Имотът е отписан със Заповед № 246-ДС/19.12.2003 г. на Областен управител на област Силистра