Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
 АПДС № 3382 / 14.05.2009 ДС-03-342/19.03.2009 Силистра / Дулово / гр.Дулово, поземлен имот с идентификатор 24030.501.3142 /Промишлена зона юг/Поземлен имот 24030.501.3142 с площ 92353 кв.м.-територия на транспорта и разположените върху него сгради на Ж П ГАРА ДУЛОВО : 1. Приемна сграда - масивна постройка, състояща се от два корпуса, на един и два етажа, построена 1960 год.: - идент. № 24030.501.3142.7 - двуетажна постройка със застроена площ 363 кв.м. и РЗП 726 кв.м.; - идент. № 24030.501.3142.6 - едноетажна постройка със застроена площ 174 кв.м.; 2. Магазия с идентификационен № 24030.501.3142.8 - едноетажна постройка със застроена площ 277 кв.м.; построена 1960 г.; 3. Стрелкова кабина № 24030.501.3142.1 - едноетажна постройка със застроена площ 10 кв.м.; построена 1960 г.; 4. Външна тоалетна № 24030.501.3142.13 - едноетажна масивна постройка със застр. площ 35 кв.м.; построена 1960 г.; 5. Машинно акумулаторно помещение № 24030.501.3142.5 - едноетажна масивна постройка със застроена площ 27 кв.м.; построена 1978 г.; 6. Трафопост № 24030.501.3142.10 - едноетажна масивна постройка със ЗП 16 кв.м.; построена 1978 г.; 7. Кантон / с канцеларии / № 24030.501.3142.4 - двуетажна масивна постройка със ЗП 129 кв.м. и РЗП 258 кв.м.; построена 1960 г.; 8. Битова сграда № 24030.501.3142.2 - едноетажна масивна постройка със ЗП 77 кв.м.; построена 1960 г.; 9. Гараж дрезини № 24030.501.3142.3 - едноетажна масивна постройка със ЗП 44 кв.м.; построена 1960 г.; 10. Гараж с работилница № 24030.501.3142.15 - едноетажна масивна постройка със ЗП 69 кв.м.; построена 1960 г. 523 064,80 лв. (петстотин двадесет и три хиляди шестдесет и четири лева и 80 ст. )МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА; НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"   
АПДС  № 3392 / 18.09.2009 3392 Силистра / Силистра / гр.Силистра, ул. "Добруджа" № 27, поземлен имот с идентификатор 66425.500.3734Поземлен имот с идентификатор 66425.500.3734 и площ 758 кв.м. (а по НА 770 кв.м.)и разположените върху него сгради : А. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 66425.500.3734.1 - масивна три-етажна постройка със сутерен под цялата сграда, върху застроена площ 468 кв.м. и разгъната застроена площ 1361 кв.м., разпределена по следния начин : І ет. - 468 кв.м., състоящ се от работна зала, портиерна със сервизен възел, 4 работни помещения, две санитарни помещения и стълбищна клетка; ІІ ет.- 468 кв.м., състоящ се от фоайе, заседателна зала със зимна градина, два кабинета със секретарска стая между тях, три работни помещения, санитарен възел и стълбищна клетка; ІІІ ет. - 425 кв.м., състоящ се от 8 работни помещения, стая на хигиениста, бюфет, П-образен коридор, сервизен възел и апартамент за гости, разположен в северо-източната част на сградата, състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс и сервизен възел със самостоятелно стълбище от към северо-източната част на сградата; Б. ГАРАЖНА КЛЕТКА с идентификатор 66425.500.3734.3 - масивна едно-етажна пристройка със застроена площ 22 кв.м.; В. ГАРАЖНИ КЛЕТКИ с идентификатор 66425.500.3734.4 - масивна едно-етажна постройка със застроена площ 95 кв.м., разпределена в пет гаражни клетки. 535 986 лв. (петстотин тридесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева) Правно основание:Областен управител на област с административен център гр. Силистра, съгл. Решение на МС № 583 / 06.07.2009 г. С Решение на МС № 506 / 23.07.2007 г. се предоставят безвъзмездно в управление на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии за нуждите на ТД Гражданска защита -Силистра две помещения с обща площ 27,65 кв.м. едното в сутерена (14,15 кв.м.), а другото на І-ия ет. (13,50 кв.м.) в административната сграда    
 АПДС № 3394 / 26.11.2009 ДС-03-1372/25.11.2009 Силистра / Силистра / гр.Силистра, ул.Генерал Скобелев № 5, имот № 66425.500.7226Поземлен имот с идентификатор 66425.500.7226, с площ 998 /деветстотин деветдесет и осем/ кв.м. и построените върху него: 1. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /66425.500.7226.1/-масивна двуетажна постройка със сутерен-застроена площ 286 /двеста осемдесет и шест/кв.м. и РЗП 540 /петстотин и четиридесет/кв.м., построена 2007г. - подземен етаж - архивохранилище със застроена площ 286 кв.м. - първи етаж - седем работни помещения /публична част/ със застроена площ 270 кв.м. - втори етаж - шест работни помещения със застроена площ 270 кв.м. 2. АРХИВОХРАНИЛИЩЕ /66425.500.7226.2/ - масивна двуетажна постройка със застроена площ 298 /двеста деветдесет и осем/кв.м. и РЗП-566 кв.м. - първи етаж - четири архивни помещения и изложбена зала със застроена площ 298 кв.м. - мансарден етаж - архивохранилеще със застроена площ 268 кв.м. 3. СТЪЛБИЩЕ /ТОПЛА ВРЪЗКА/ между 1 и 2 /66425.500.7226.3/ - масивна двуетажна постройка със застроена площ 17 кв.м. и РЗП-34 кв.м., построена 2007г. 846 846, 10 лв. (осемстотин четиридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и 10 ст.) Правно основание:ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ" ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за нуждите на ТЕРИТОРИАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ - СИЛИСТРА    
 АПДС № 3402 / 09.03.2010ДС-02-96/01.02.2010Силистра / Дулово / гр.Дулово, ул. "Васил Левски" № 12, имот с идентификатор 24030.501.681 /стар идентификатор: кв.19, парцел2, пл. 681/Административна сграда с идентификатор 24030.501.681.1 (две, четири, нула, три, нула, точка, пет, нула, едно, шест, осем, едно, точка, едно) - масивна двуетажна постройка със сутерен; застроена площ 718 кв.м. (седемстотин и осемнадесет) и разгъната застроена площ 1436 кв.м. (хиляда четиристотин тридесет и шест); построена 1954 год. 158 715,10 лв. (сто петдесет и осем хиляди седемстотин и петнадесет лева и 10 ст.) Правно основание:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО; Районен съд - Дулово; Районна прокуратура - Дулово; Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", за нуждите на Пробационна служба Силистра / звено Дулово към Областно звено "Изпълнение на наказанията" два кабинета на втори етаж; основание: Заповед № ЛС-04-573/31.07.2007г. на министъра на правосъдието    
 АПДС № 3403 / 19.04.2010ДС-03-403/08.04.2010 Силистра / Алфатар / гр.Алфатар, поземлен имот с идентификатор 00415.502.1623 Поземлен имот 00415.502.1623 с площ 57124 (петдесет и седем хиляди сто двадесет и четири) кв.м. за ЖП ГАРА АЛФАТАР и разположените върху него сгради: 1. Приемно здание 00415.502.1623.1-масивна едноетажна сграда със ЗП 555 (петстотин петдесет и пет) кв.м., построена 1969 год. 2. Жилищна сграда 00415.502.1623.2 - масивна двуетажна постройка със ЗП 201 (двеста и един) кв.м. и РЗП 402 (четиристотин и два) кв.м., построена 1969 год. 3. Жилищна сграда 00415.502.1623.3 - масивна двуетажна сграда със ЗП 86 (осемдесет и шест) кв.м. и РЗП 172 (сто седемдесет и два) кв.м., построена 1969 год. 4. Жилищна сграда със смесено предназначение 00415.502.1623.4 - масивна двуетажна постройка със ЗП 154 (сто петдесет и четири) кв.м. и РЗП 308 (триста и осем) кв.м., построена 1969год. 5. Склад 00415.502.1623.5 - масивна едноетажна постройка със ЗП 132 (сто тридесет и два) кв.м., построена 1969 год. 6. Гараж за вагонетки 00415.502.1623.6 - масивна едноетажна постройка със ЗП 59 (петдесет и девет) кв.м., построена 1969 год. 7. Тоалетна 00415.502.1623.8 - масивна едноетажна постройка със ЗП 42 (четиридесет и два) кв.м., построена 1969год. 8. Тоалетна 00415.502.1623.9 - масивна едноетажна постройка със ЗП 11 (еденадесет) кв.м., построена 1969год. 9. Трафопост 00415.502.1623.10 - масивна едноетажна постройка със ЗП 9 (девет) кв.м., построена 1969год. 10.Стрелкова кабина 00415.502.1623.11 - масивна едноетажна постройка със ЗП 12 (дванадесет) кв.м., построена1969год. 172 593,90 (сто седемдесет и две хиляди петстотин деветдесет и три лева и 90 ст.) Правно основание:ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - СОФИЯ    
 АПДС № 3421 / 06.12.2010ДС-03-1485/26.11.2010 Силистра / Силистра / гр.Силистра, ул.Бойка войвода, поземлен имот с идентификатор 66425.501.2722 / номер по предходен план: 3850, кв. 144, парцел I / Археологически обект Късно антична римска гробница, представляващ: - едноетажна масивна сграда с идентификатор 66425.501.2722.1(шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди седемстотин двадесет и две, точка, едно) и застроена площ 69 (шестдесет и девет) кв.м. - едноетажна масивна сграда с идентификатор 66425.501.2722.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди седемстотин двадесет и две, точка, две) и застроена площ 31 (тридесет и един) кв.м., построени в ПИ с идентификатор 66425.501.2722 7 600.30 лв. (седем хиляди и шестстотин лева и тридесет ст.) Правно основание:Министъра на културата основание: чл.14, т.14 от ЗКН