Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2460/07.04.2005 г.6442-ДС/16.02.2005 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, местността "Балтата", защитена местност "Калимок - Бръшлен", имот № 000003Поземлен имот - предпазна дига с площ 142077 кв.м. МОСВ    
2464/11.05.2005 г.6518-ДС/23.02.2005 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 82, кв. 141, имот планоснимачен № 2621Дворно място с площ 2128 кв.м. и построената в него Административна сграда, състояща се от две тела: Високо тяло - масивна триетажна сграда със ЗП - 609 кв.м. и Ниско тяло - масивна едноетажна сграда със ЗП - 458,50 кв.м.; Сградата е построена 1968 г.38 275 лв. (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и пет лв.)Министерство на здравеопазването; Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве    
2465/13.05.2005 г.6518-ДС/23.02.2005 г.гр. Силистра, общ. Силистра, кв. 210, УПИ VI - за ГКПП и МитрицаСглобяема дървена барака със ЗП - 61,92 кв.м.1 550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лв.)Министерство на здравеопазването; Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве - Силистра    
2544/09.06.2005 г.7145 - ДС/28.04.2005 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, промишлена зона "Дръстър", имот №1Поземлен имот - терен с площ 46035 кв.м. и изградените върху него сгради: 1. Административна сграда - масивна, едноетажна със ЗП - 194 кв.м.; 2. Административна сграда - масивна, двуетажна със ЗП - 72 кв.м.; 3. Стопанска сграда - масивна, едноетажна, ЗП - 181 кв.м.; 4. Стопанска сграда - масивна, едноетажна, ЗП - 192 кв.м.; 5. Стопанска сграда - масивна, едноетажна, ЗП - 547 кв.м.; 6. Стопанска сграда - масивна, едноетажна, ЗП - 208 кв.м.; 7. Стопанска сграда - масивна, едноетажна, ЗП - 632 кв.м.; 8. Трафопост - масивна, едноетажна, ЗП - 9 кв.м.; 9. Тоалетна - ЗП - 10 кв.м.; Всички сгради са построени 1960 г.52 375 лв. (петдесет и две хиляди триста седемдесет и пет лв.)Министерство на земеделието и горите; Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството - София; Регионална дирекция - Русе    
2563/20.06.2005 г.7477 - ДС/02.06.2005 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. " Шуменско шосе", кв. 35, пар. III, пл. № 715, отреден за СПТУ по облекло, съгласно регулационния план на града, одобрен със Заповед № 13/10.01.1989 г.Урегулиран поземлен имот - държавно дворно място с площ 2210 кв.м. и построените върху него сгради: - Административна сграда /училищна сграда/ - масивна двуетажна сграда със сутерен със ЗП - 494 кв.м. и РЗП - 1055 кв.м.; Построена 1963 г.; - Помощна сграда /учебни работилници/ - масивна едноетажна сграда със ЗП - 285 кв.м.; Построена 1965 г.; - Склад - масивна едноетажна сграда със ЗП - 30 кв.м.; Построена 1976 г.; - Външна тоалетна - масивна едноетажна сграда със ЗП - 15 кв.м.; Построена 1976 г.188 043 лв. (сто осемдесет и осем хиляди четиридесет и три лева)Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт гр. Дулово    
2687/11.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", часст от имот № 154027Поземлен имот - част от имот с площ 1280 кв.м. /целия с площ 4045 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"928 лв. (деветстотин двадесет и осем лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"