Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
 АПДС № 3433 / 17.12.2010РД-07.1091/31.08.2010 Силистра / Тутракан /Землището на с.Търновци / местност "Кусуйски път", имот № 020028 - ДГФ по КВС / отдел 63-3, съгласно ЛУП от 2004 г. /  Поземлен имот № 020028 (двадесет хиляди двадесет и осем) с площ 372214 (триста и седемдесети две хиляди двеста и четиринадесет) кв.м. с начин на трайно ползване: "Разсадник" и построените върху него сгради: - хижа - масивна двуетажна сграда със застроена площ 80 (осемдесет) кв.м. и РЗП 160 (сто и шестдесет) кв.м., построена 1976 - Хижа - масивна двуетажна сграда със ЗП 132 (сто тридесет и два) кв.м. и РЗП 264 (двеста шестдесет и четири) кв.м., построена 1993 г. - Хамбар - масивна едноетажна постройка със ЗП 163 (сто шестдесет и три) кв.м. - Склад - метална конструкция с тухлени стени, ЗП 371 кв.м., построен 1984 г. 130 512 лв. (сто и тридесет хиляди петстотин и дванадесет лева)Изпълнителна агенция по горите основание: чл.20, ал.1 от ЗИДЗГ    
 АПДС № 3434 / 23.12.2010ДС-03-1575/16.12.2010 Силистра / Силистра / с.Калипетрово / Адрес: с. Калипетрово, ул.Партизанска гора № 25, поземлен имот с идентификатор 41143.500.707, стар идентификатор: 401, кв.71, п.33 Поземлен имот с идентификатор 41143.500.707 с площ 19599 кв.м. и построените върху него сгради, както следва: 1.Административна сграда с идентификатор 41143.500.707.8 - масивна, триетажна с подземен етаж, ЗП 512кв.м. и РЗП 1536кв.м.; Построена 1988г. ; 2.Склад № 1-сграда с идентификатор 41143.500.707.6, масивна едноетажна със ЗП 923 кв.м.; Построена 1981г. 3.Склад № 2-сграда с идентификатор 41143.500.707.2, масивна едноетажна със ЗП 920кв.м.; Построена 1981г. 4.Склад № 3-сграда с идентификатор 41143.500.707.4, масивна едноетажна със ЗП 920кв.м. ; Построена 1980г. 5.Склад № 4-сграда с идентификатор 41143.500.707.1, масивна едноетажна със ЗП 906 кв.м.; Построена 1981г. 6.Склад № 5-сграда с идентификатор 41143.500.707.3, масивна двуетажна със ЗП 894кв.м. и РЗП 1788кв.м.; Построена 1982г. 7.Склад № 6(с гаражи и работилница)-сграда с идентификатор 41143.500.707.5, масивна едноетажна със ЗП 780кв.м. ; Построена 1981г. 8.Склад № 7-сграда с идентификатор 41143.500.707.7, масивна едноетажна със ЗП 1331 кв.м.; Построена 1983 г.; 9. Битова сграда с идентификатор 41143.500.707.9, масивна едноетажна със ЗП 209 кв.м.; Построена 1984 г.; 10. Команден пункт ПИИ - сграда с идентификатор 41143.500.707.10, масивна едноетажна със ЗП 31 кв.м.; Построена 1981 г.; 11. КПП 2 - сграда с идентификатор 41143.500.700.11, масивна едноетажна със ЗП 6 кв.м.; Построена 1981 г.; 12. Агрегатно - сграда с идентификатор 41143.500.707.12, масивна едноетажна със ЗП 50 кв.м.; Построена 1984 г.; 13. Склад /домакин/ - сграда с идентификатор 41143.500.707.13, масивна едноетажна със ЗП 116 кв.м.; Построена 1988 г.; 14. Склад за гумени изделия - сграда с идентификатор 41143.500.707.14,масивна едноетажна със ЗП 299 кв.м.; Построена 1981 г.; 16. Дърводелска работилница - сграда с идентификатор 41143.500.707.16, масивна едноетажна със ЗП 77 кв.м.; Построена 1988 г.; 17. Помпена станция - сграда с идентификатор 41143.500.707.17, масивна едноетажна със ЗП 13 кв.м.; Построена 1981 г.; 18. КПП 1 - сграда с идентификатор 41143.500.707.18, масивна едноетажна със ЗП 9 кв.м.; Построена 1981 г.513 662,60 лв. (петстотин и тринадесет хиляди шестотин шестдесет и два лева и 60 ст.)ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" гр. Варна   
 АПДС № 3441 / 01.02.2011РД-07-1498/30.11.2010 Силистра / Главиница / с.Малък Преславец, местност "Кору Кулак", имот № 002151. Имотът е образуван от имот № 002119.Поземлен имот № 002151 на територията на защитена местност "Блатото край село Малък Преславец" - с площ 13190 кв.м. 20 196.50 лв. (двадесет хиляди сто деветдесет и шест лева и 50 ст.) Правно основание:Министерство на околната среда и водите    
 АПДС № 3442 / 22.02.2011РД-07-165/22.02.2011 Силистра / Тутракан / гр.Тутракан, ул. Трансмариска, поземлен имот с идентификатор: 73496.500.4045; Стар идентификатор 73496.500.503; 73496.500.509 Поземлен имот с идентификатор 73496.500.4045 и площ 1248 кв.м., върху който е разположена археологическа недвижима културна ценност "Антична крепост Трансмариска" 12 403.50 лв. (дванадесет хиляди четиристотин и три лева и 50 ст.) Правно основание:Министъра на културата основание: чл.14, т.14 от ЗКН    
 АПДС № 3444 / 08.03.2011 ДС-08-1319/25.10.2010 Силистра / Кайнарджа /Землището на с.Средище, местност "Двор на СПТУ", имот № 090273Поземлен имот № 090273 с площ 96318 кв.м., върху който са разположени следните сгради: 01. Административна сграда - масивна двуетажна постройка със ЗП 341 кв.м. и РЗП 682 кв.м. Построена 1949 г. 02. Фоайе към административна сграда - масивна едноетажна постройка със ЗП 39 кв.м. Построена 1980 г. 03. Учебен корпус - масивна двуетажна постройка със ЗП 659 кв.м. и РЗП 1318 кв.м. Построена 1949 г. 04. Столова - масивна едноетажна постройка със ЗП 488 кв.м. Построена 1956 г. 05. Сграда за инвентар - масивна едноетажна постройка със ЗП 734 кв.м. Построена 1992 г. 06. Водоем - масивна едноетажна постройка със ЗП 35 кв.м. Построена 1956 г. 07. Помпена станция - масивна едноетажна постройка със ЗП 25 кв.м. 08. Помпена станция - масивна едноетажна постройка със ЗП 12 кв.м. 09. Ученическо общежитие - масивна пететажна постройка със ЗП 584 кв.м. и РЗП 2920 кв.м. Построена 1980 г. 10. Учебни работилници - две масивни едноетажни постройки с обща ЗП 1034 кв.м. Построени 1949 г. 11.Външни тоалетни с дванадесет клетки - масивна едноетажна постройка със ЗП 69 кв.м. Построена 1949 г.822 632,80 лв. (осемстотин двадесет и две хиляди шестотин тридесет и два лева и 80 ст.) Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Н. Й. Вапцаров" с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра    
3462/13.06.2011 г.ДС-03-498/25.05.2011 г.гр. Силистра, ул. "П. Мутафчиев" 82, п.и. 66425.501.2621п.и. 66425.501.2621 с площ 2347 кв.м. и построените върху него 4 броя сгради698001,60 лв. (шестотин деветдесет и осем хиляви и един лев, 60 ст.)Министерство на здравеопазването; Регионална здравна инспекция Силистра