Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
256/16.12.1999 г.1540/09.12.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, кв. 210, п. VIОбект "Входно-изходно трасе и хале за щателна митническа проверка", намиращ се на ГКПП - Силистра и включващ: А. Входно трасе: - Покрито хале със ЗП - 225 кв.м., стоманена конструкция, построено 1996 г.; - Сграда за митническа проверка на МПС със ЗП - 95.80 кв.м., стоманена конструкция, построена 1996 г.; Б. Изходно трасе: - Покрито хале със ЗП - 251 кв.м., стоманена конструкция, построено 1996 г.нямаМинистерство на финансите - Главно управление на митниците - Районно митническо управление Русе - Митница Силистра    
259/30.12.1999 г.619/21.12.1999 г.гр. Силистра, ул. "Пристанищна" №4Масивна двуетажна сграда - западното й крило, състоящо се от 4 стаи, 2 санитарни възела и коридор на втория етаж с площ 113.42 кв.м.; работилница на първия етаж с площ 11.42 кв.м. и складово помещение в сутерена с площ 45 кв.м.нямаМинистерство на транспорта - Изпълнителна агенция "Морска администрация" - РДМА Русе   Към датата на съставяне на акта, имота е частна държавна собственост, вследствие намаляване капитала на "Пристанищен комплекс" Русе ЕАД, гр. Русе; Не е осъществен фактическия състав на предоставянето по предвидения в закона ред и имота се управлява от областния управител на област Силистра
262/13.01.2000 г.619/21.12.1999 г.гр.Тутракан, общ. Тутракан, ул."Крайбрежна" № 10, кв.19, пл. №58,59Административна сграда на Пристанище Тутракан - масивна триетажна постройка - ид. част от нея, представляваща апартамент със ЗП - 45.9 кв.м., находящ се на третия етаж от северното крило на сградата и съответните идеални части от общите й и от правото на строеж. Построена 1969 г.; Пристройка - масивна едноетажна сграда, построена 1977 г. със ЗП - 90 кв.м. - идеална част от нея, представляваща складово помещение с полезна площ 12 кв.м. и съответните идеални части от правото на строеж върху теренанямаМинистерство на транспорта - Изпълнителна агенция "Морска администрация" - РДМА Русе   Съставени са нови АПДС № 2032/07.07.2004 г. и № 3245/13.05.2008 г.
264/17.01.2000 г.52/12.01.2000 г.гр.Тутракан, общ. Тутракан, кв.19, пл. № 46Дворно място с площ 306 кв.м. - 1/2 ид.ч. от незастроена площ, представляваща 131 кв.м. и построената в него: Административна сграда - масивна, двуетажна с приземен етаж постройка със ЗП - 175 кв.м. - ид. част от неянямаНационално управление на горите - София към МЗГАР; РУГ -Русе; Държавно лесничейство - Тутракан    
265/18.01.2000 г.52/12.01.2000 г.гр.Тутракан, общ. Тутракан, кв.47, част от парцел ХХVIIIСтопански двор с постройки, включващ: - Дворно място, цялото с площ 10550 кв.м. - 6.5% ид. част от него, съответстваща на 686 кв.м. и построеното в него: - Масивни гаражи - 2 бр. със ЗП - 94 кв.м., построени 1959 г.нямаНационално управление на горите - София към МЗГАР; РУГ -Русе; Държавно лесничейство - Тутракан    
462/24.03.2000 г.462/24.03.2000 г.гр.Тутракан, общ. Тутракан, крайбрежна ивица на р. Дунав, кв. "Рибарска махала"Терен по крайбрежието на р. Дунав от 18400 кв.м., представляващ част от старото корито на рекатаняма   Имотът е отписан със Заповед № РД-22-216/09.05.2008 г. на областен управител в полза на общ. Тутракансъгл. чл.2, ал.3 от ЗДС имота има статут на частна държавна собственост.