Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2735/19.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 000438Поземлен имот - част от имот с площ 100 кв.м. /целия с площ 172216 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"64,50 лв. (шестдесет и четири лв. и петдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2736/19.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 000817Поземлен имот - част от имот с площ 130 кв.м. /целия с площ 10074 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"86,64 лв. (осемдесет и шест лв. и шестдесет и четири ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2737/19.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 000819Поземлен имот - част от имот с площ 500 кв.м. /целия с площ 11293 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"333,25 лв. (триста тридесет и три лв., двадесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2738/19.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 000828Поземлен имот - част от имот с площ 270 кв.м. /целия с площ 4175 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"179,96 лв. (сто седемдесет и девет лв. и деветдесет и шест ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2739/19.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 040200Поземлен имот - част от имот с площ 110 кв.м. /целия с площ 21480 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"82,50 лв. (осемдесет и два лв. и петдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2740/19.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Излаза", част от имот № 041001Поземлен имот - част от имот с площ 3060 кв.м. /целия с площ 64417 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"2105,28 лв. (две хиляди сто и пет лв., двадесет и осем ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"