Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3495/21.07.2011 г.ДС-03-796/19.07.2011 г.гр. Силистра, ПИ с идентификатор 66425.514.224. Номер по предходен план: 74, квартал: 6, парцел: 27Поземлен имот 66425.514.224 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двесета двадесет и четири) с площ 1828 (хиляда осемстотин двадесет и осем) кв.м. и разположените върху него: 1. Административна сграда (ветеринарна лечебница - обособени работни кабинети и сервизни помещения)66425.514.224.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двеста двадесет и четири, точка, едно) - масивна двуетажна, ЗП 248 (двеста четиридесет и осем) кв.м. и РЗП 496 (четиристотин деветдесет и шест) кв.м.; Построена 1945 г. 2. Сграда със смесено предназначение (обособени стаи за помощен персонал, хладилна камера и склад) 66425.514.224.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двесет двадесет и четири, точка, две) - масивна едноетажна, ЗП 150 (сто и петдесет)кв.м.; Построена 1955 г. 3. Сграда (работилница и гараж) 66425.514.224.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двесета двадесет и четири, точка, три) - масивна едноетажна, ЗП 47 (четиридесет и седем) кв.м.; построена 1985 г. 4. Сграда (входно антре) 66425.514.224.4 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двесета двадесет и четири, точка, четири) - масивна едноетажна, ЗП 6 (шест) кв.м.; построена 1997 г. 5. Метален навес (паркинг) 66425.514.224.5 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двеста двадесет и четири, точка, пет), ЗП 215 (двеста и петнадесет) кв.м.; Построен 1989 г. 6. Метална барака (архив) 66425.514.224.8 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пету точка, петстотин и четиринадесет, точка, двеста двадесет и четири, точка, осем), ЗП 60 (шестдесет) кв.м.; Построена 1979 г. 7. Сграда (склад) 66425.514.224.9 шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двеста двадесет и четири, точка, девет) - полумасивна едноетажна, ЗП 22 ( двадесет и два) кв.м.; Построена 1977 г.117237,70 (сто и седемнадесет хиляди двеста тридесет и седем лева и седемдесет стотинки)Българска агенция по безопасност на храните Областна дирекция по безопасност на храните - Силистра    
АПДС № 3496/12.08.2011 г.Решение № 603/04.08.2011 г. на МСгр. Силистра, ул. "Илия Блъсков" № 13 (стар № 1,7), ПИ с идентификатор 66425.500.3695. Номер по предходен план: 3695, квартал: 47, парцел: 9(7)Поземлен имот с идентификатор 66425.500.3695 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин деветдесет и пет) и площ 532 (петстотин тридесет и два) кв.м., върху който е построена масивна четириетажна административна сграда с идентификатор 66425.500.3695.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин деветдесет и пет, точка, едно) - ЗП 404 (четиристотин и четири) кв.м. и РЗП - 1057 (хиляда петдесет и седем) кв.м., със следните самостоятелни обекти: 1. Самостоятелен обект с идентификатор 66425.500.3695.1.4 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин деветдесет и пет, точка, едно, точка, четири) представляващ сутерен - обособени шест помещения (складове), ЗП 148 (сто четиридесет и осем) кв.м.; 2. Самостоятелен обект с идентификатор 66425.500.3695.1.5 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хилади шестстотин деветдасет и пет, точка, едно, точка, пет) представляващ партер с обособен вход, осигуряващ достъп чрез двураменна стълбищна клетка до етажите, ЗП 34 (тридесет и четири) кв.м.; 3. Самостоятелен обект с идентификатор 66425.500.3695.1.6 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин деветдесет и пет, точка, едно, точка, шест) представляващ първи етаж - обособени единадесет помещения, три санитарни възела с две предверия, коридор и тераса, ЗП 404 (четиристотин и четири) кв.м.; 4. Самостоятелен обект с идентификатор 66425.500.3695.1.7 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин деветдесет и пет, точка, едно, точка, седем) представляващ втори етаж - обособени единадесет помещения, три санитарни възела с две предверия, коридор, ЗП - 380 (триста и осемдесет) кв.м.; 5. Самостоятелен обект с идентификатор 66425.500.3695.1.8 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин деветдесет и пет, точка, едно, точка, осем), представляващ трети етаж - обособени зала, помещение за архив, баня и санитарен възел с общо предверие, фоайе, ЗП - 239 (двеста тридесет и девет) кв.м. Сградата е построена 1962 год.579870,90 (петстотин седемдесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет лева и деветдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО за нуждите на Окръжна прокуратура - Силистра    
АПДС № 3506/21.11.2011 г.ДС-03-417/31.05.2011 г.гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" № 29, сгради разположени в поземлен имот с идентификатор 66425.516.41. Четири самостоятелни обекта от шестетажна масивна сграда със сутерен (учебен корпус) 66425 516.4.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, едно), ЗП 509 (петстотин и девет) кв.м. и РЗП 2036 (две хиляди тридесет и шест) кв.м със следните идентификатори: - 66425.516.4.1.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, едно, точка, едно) при съседи: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта - 66425.516.4.1.2, - 66425.516.4.1.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, едно, точка, две) при съседи: на същия етаж – няма, под обекта - 66425.516.4.1.1, над обекта - 66425.516.4.1.3, - 66425.516.4.1.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, едно, точка, три) при съседи: на същия етаж – няма, под обекта - 66425.516.4.1.2, над обекта - 66425.516.4.1.4, - 66425.516.4.1.4 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, едно, точка, четири) при съседи: на същия етаж – няма, под обекта - 66425.516.4.1.3, над обекта - 66425.516.4.1.5. ; Сградата е построена 1993 г. 2. Сграда (учебен корпус) 66425.516.4.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, две) - масивна триетажна със сутерен, ЗП 786 (седемстотин осемдесет и шест) кв.м. и РЗП 2358 (две хиляди триста петдесет и осем) кв.м.; Построена 1970 г. 3. Сграда (учебен корпус - столова) 66425.516.4.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесат, точка, четири, точка, три) – масивна двуетажна със сутерен, ЗП 606 (шестстотин и шест) кв.м. и РЗП 1212 кв.м.; Построена 1936 г. / 1965 г. 4. Сграда (топла връзка между учебни корпуси 2 и 3) 66425.516.4.4 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, четири) - масивна едноетажна, ЗП 45 (четиридесет и пет) кв.м.; Построена 1970 г. 5. Сграда (физкултурен салон със съблекални и бюфет за ученическо хранене) 66425.516.4.5 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, пет) - масивна едноетажна, ЗП 600 (шестстотин) кв.м.; Построена 1970 г./1993 г. 6. Сграда (учебни работилници - стругарска, шлошерска и заготвително) 66425.425.516.4.6 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, шест) - масивна едноетажна, ЗП 2072 (две хиляди седемдесет и два) кв.м.; Построена 1966 г. 7. Сграда (учебни работилници) 66425.516.4.21 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, осем) - масивна едноетажна, ЗП 756 (седемстотин петдесет и шест) кв.м.; Построена 1971 г./1985 г. 8. Сграда (павилион за учебни пособия) 66425.516.4.10 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, десет) - масивна едноетажна, ЗП 45 (четиридесет и пет) кв.м.; Построена 1970 г. 9. Сграда (съблекалня/склад) 66425.516.4.15 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, петнадесет) - масивна едноетажна, ЗП 57 (петдесет и седем) кв.м.; Построена 1960 г. 10. Сграда (портиерна) - масивна едноетажна, ЗП 11 (единадесет) кв.м.; Построена 1970 г. 11. Сграда (пристройка - електротабла към работилници) - масивна едноетажна, ЗП 8 (осем) кв.м.; Построена 1970 г. 12. Сграда (абонатна - парно отделение) - масивна едноетажна, ЗП 35 (тридесет и пет) кв.м.; Построена 1970 г. 13. Сграда (гараж БТР) - масивна едноетажна, ЗП 101 (сто и един) кв.м.; Построена 1971 г./1985 г. Така описаните сгради са разположени върху държавен терен съставляващ поземлен имот с идентификатор 66425.516.4903948,30 (деветстотин и три хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и тридесет стотинки)Министерство на образованието, младежта и науката ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ВЛАДИМИР КОМАРОВ" ,ГР. СИЛИСТРА    
АПДС № 3510/07.12.2011 г.1-426/23.11.2011 г.с. Ветрен, общ. Силистра, п.и. № 054004, който попада в отдел 12, подотдели 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, е, ж, з, и по ЛУП от 2001 г. Имотът е образуван от имот № 054001.Поземлен имот № 054004 с площ 448266 кв.м. с начин на трайно ползване - горско трайно насаждение83915,40 (осемдесет и три хиляди деветстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки)МЗХ СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДГС "СИЛИСТРА"чл. 163 от ЗГ    
АПДС № 3511/07.12.2011 г.1-424/23.11.2011 г.с. Айдемир, общ. Силистра, ПИ с идентификатор 00895.134.7, местност "Балтата". Номер по предходен план: 474. Имотът попада в отдел 9, подотдели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е, ж; отдел 10, подотдели 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м; отдел 11, подотдели 1, 2, 3, 4, в, г, д, е, ж, з, и, к, л; отдел 12, подотдели 5, 6, дПоземлен имот с идентификатор 00895.134.7 и площ 1698226 кв.м. с трайно предназначение на територията - горска305680,68 (триста и пет хиляди шестотин и осемдесет лева и шестдесет и осем стотинки)МЗХ СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДГС "СИЛИСТРА"чл. 163 от ЗГ    
АПДС № 3520/09.02.2012 г.1-208/07.02.2012 г.Землището на с. Гарван, общ. Ситово, ЕКАТТЕ 14547, имот № 099005, местност "Старец".Поземлен имот № 099005 (деветдесет и девет хиляди и пет) с площ 1741 (хиляда седемстотин четиридесет и един) кв.м. и начин на трайно ползване: отводнителен канал2298,10 (две хиляди двеста деветдесет и осем лева и десет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ