Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3592/12.11.2012 г.РМС №852/12.10.2012 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул.„Н.Й.Вапцаров" № 55; самостоятелен обект разположен в сграда с идентификатор 66425.501.8924.10Самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.8924.10.68 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин двадесет и четири, точка, десет, точка, шестдесет и осем) със ЗП 244,00 (двеста четиридесет и четири) кв.м., представляващ работни кабинети, складови и сервизни помещения, разположен в подблоковото пространство на 13 етажна масивна сграда, заедно с 37,44 (тридесет и седем цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м., представляващи идеална част от общите части на сградата и 4,506 % идеални части от правото на строеж върху 281,44 кв.м. държавна земя; Построена 1987 г.71390,30 лв. (седемдесет и една хиляди триста и деветдесет лева и тридесет стотинки)Българска агенция по безопасност на храните Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра Основание: чл. 14, ал. 2 от ЗБАБХ    
АПДС № 3593/12.11.2012 г.РМС №852/12.10.2012 г.oбл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, ул. „Силистра" № 50. Поземлен имот с идентификатор 73496.501.2983. Номер по предходен план: квартал: 63а, парцел: 1Поземлен имот 73496.501.2983 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди деветстотин осемдесет и три), с площ 6886 (шест хиляди осемстотин осемдесет и шест) и разположените върху него сгради: 1. Масивна двуетажна - административна (ветеринарна лечебница - обособени работни кабинети и сервизни помещения) 73496.501.2983.1 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка петстотин и едно, точка, две хиляди деветсотин осемдесет и три, точка, едно), ЗП 152 (сто петдесет и два) кв.м. и РЗП 304 (триста и четири) кв.м.; Построена 1954г. 2. Масивна едноетажна (зала - помещение със спомагателни функции) 73496.501.2983.2 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди деветстотин осемдесет и три, точка, две), ЗП 55 (петдесет и пет) кв.м.; Построена 1954 г. 3. Масивна едноетажна (гараж и работилница) 73496.501.2983.3 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди деветстотин осемдесет и три, точка, три), ЗП 206 (двеста и шест) кв.м.; Построена 1954 г. 4. Масивна едноетажна (складови помещения) 73496.501.2983.4 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди деветстотин осемдесет и три, точка, четири), ЗП 177 (сто седемдесет и седем) кв.м.; Построена 1954 г. 52955,20 лв. (петдесет и две хиляди деветстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки)Българска агенция по безопасност на храните Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра Основание: чл. 14, ал. 2 от ЗБАБХ    
АПДС № 3594/12.11.2012 г.РМС №852/12.10.2012 г.oбл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, ул. „Стефан Караджа" № 8. Поземлен имот с идентификатор 24030.501.336. Номер по предходен план: 336, квартал: 18, парцел: 3Поземлен имот 24030.501.336 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, триста тридесет и шест) с площ 1025 (хиляда двадесет и пет) кв.м. и разположената върху него масивна едноетажна административна сграда (ветеринарна лечебница - обособени работни кабинети, складови и сервизни помещения) 24030.501.336.1 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, триста тридесет и шест, точка, едно), ЗП 258 (двеста петдесет и осем) кв.м.; Построена 1970 г.39570,40 лв. (тридесет и девет хиляди петстотин и седемдесет лева и четиридесет стотинки)Българска агенция по безопасност на храните Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра Основание: чл. 14, ал. 2 от ЗБАБХ    
АПДС № 3595/19.11.2012 г.3595/19.11.2012 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, с. Айдемир, сгради построени в поземлен имот с идентификатор 00895.506.1 1. Техническа сграда (масивна едноетажна) с идентификатор 00895.506.1.5 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, пет) и площ 175 (сто седемдесет и пет) кв.м.; Построена 2008г. 2. Банков офис и тоалетни (масивна едноетажна сграда) с идентификатор 00895.506.1.12 и площ 73 (седемдесет и три) кв.м.; Построена 2008г. 3. Обществена тоалетна (масивна едноетажна сграда) с идентификатор 00895.506.1.11 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, единадесет) и площ 50 (петдесет) кв.м.; Построена 2008г.4. Обществена тоалетна (масивна едноетажна сграда) с идентификатор 00895.506.1.13 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, тринадесет) и площ 50 (петдесет) кв.м.; Построена 2008г. Така описаните сгради са разположени върху държавен терен с идентификатор 00895.506.1, за който има съставен АДС № 3255/20.05.2008г. с предоставени права за управление на МТИТС. 18454 лв. (осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и четири)Областен управител на област Силистра Основание: чл.18, ал.1 от ЗДС    
АПДС № 3596/03.12.2012 г.1-329-41/08.10.2012 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул.„Дръстър" № 35; сграда с идентификатор 66425.501.4.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.4Административна сграда - масивна едноетажна със сутерен, с идентификатор 66425.501.4.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири, точка, едно) и застроена площ 498 (четиристотин деветдесет и осем) кв.м.; Построена 1976г. 88828,30 лв. (осемдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и осем лева и тридесет стотинки)МВР РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" - РУСЕ ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СИЛИСТРА    
АПДС № 3600/15.12.2012 г.1-1628/13.12.2012 г.землището на с. Ситово с ЕКАТТЕ 66665, местност "Пояси", имот № 091018 - по ЛУП от 2011г. отдел 504, подотдел "к"Поземлен имот-терен от ДГФ (защитен горски пояс) с № 091018 (деветдесет и една хиляди и осемнадесет) и площ 1004 (хиляда и четири) кв.м., сервитут за изграждане на обект ВЛ-110 kV П/СТ "Тутракан" - подобект "Малък Преславец-Силистра"234,90 лв. (двеста тридесет и четири лева и деветдесет стотинки)МЗХ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГАБРОВО „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ ТП СИЛИСТРА Булстат 2016168050014   Акт за поправка на АПДС №3136/02.01.2008 г.