Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3670/08.08.2013 г.1-857/17.07.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра; ул."Седми септември" № 57. Поземлен имот с идентификатор 66425.516.1. Номер по предходен план: 4377, квартал 1, парцел 3Поземлен имот с идентификатор 66425.516.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно) и площ 18776 (осемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест) кв.м., върху който са разположени: 1. Сграда (учебен корпус) 66425.516.1.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, едно) - масивна триетажна със сутерен, ЗП 575 кв.м. (петстотин седемдесет и пет) и РЗП 1725 кв.м. (хиляда хиляда седемстотин двадесет и пет). Построена 1967г. 2. Сграда (младежки дом) 66425.516.1.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, три) - масивна едноетажна, ЗП 309 кв.м. (триста и девет). Построена 1983г. 3. Сграда (работилница по заваряване и леярство) 66425.516.1.4 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, четири) – масивна едноетажна, ЗП 149 кв.м. (сто четиридесет и девет). Построена 1967г. 4. Сграда (склад) 66425.516.1.5 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, пет) - масивна едноетажна, ЗП 423 кв.м. (четистотин двадесет и три). Построена 1967г. 5. Сграда (физкултурун салон) 66425.516.1.7 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, седем) - масивна едноетажна, ЗП 95 кв.м. (деветдесет и пет). Построена 1967г. 6. Сграда (портиерна) 66425.516.1.8 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, осем) – масивна едноетажна, ЗП 4 кв.м. (четири). Построена 1967г. 7. Сграда (склад за готова продукция, магазин) 66425.516.1.9 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, девет) – едноетажна (метална конструкция), ЗП 96 кв.м. (деветдесет и шест). Построена 1981г. 8. Сграда (сервизни помещения) 66425.516.1.10 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, десет) - масивна едноетажна, ЗП 38 кв.м. (тридесет и осем). Построена 1985г. 9. Сграда (склад) 66425.516.1.11 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, единадесет) - масивна едноетажна, ЗП 12 кв.м. (дванадесет). Построена 1985г. 10. Сграда (склад за метали) 66425.516.1.12 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, дванадесет) – масивна едноетажна, ЗП 91 кв.м. (деветдесет и един). Построена 1980г. 11. Сграда (склад за метали) 66425.516.1.13 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, тринадесет) – масивна едноетажна, ЗП 64 кв.м. (сестдесет и четири). Построена 1980г. 12. Сграда (склад, дърводелна) 66425.516.1.14 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, четиринадесет) - масивна едноетажна, ЗП 54 кв.м. (петдесет и четири). Построена 1975г. 13. Сграда (склад, ковачна) 66425.516.1.15 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, петнадесет) - масивна едноетажна, ЗП 36 кв.м. (тридесет и шест). Построена 1975г. 14. Сграда (склад/заваряване) 66425.516.1.16 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, шестнадесет) – масивна едноетажна, ЗП 35 кв.м. (тридесет и пет). Построена 1975г. 15. Сграда (склад/ОАД) 66425.516.1.17 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, седемнадесет) – масивна едноетажна, ЗП 83 кв.м. (осемдесет и три). Построена 1980г. 16. Сграда (компресор) 66425.516.1.19 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, деветнадесет) - масивна едноетажна, ЗП 8 кв.м. (осем). Построена 1980г. 17. Сграда (склад) 66425.516.1.20 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет) - масивна едноетажна, ЗП 53 кв.м. (петдесет и три). Построена 1971г. 18. Сграда (сладкарница) 66425.516.1.21 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет и едно) – масивна едноетажна, ЗП 97 кв.м. (деветдесет и седем). Построена 1985г. 19. Сграда (склад към сладкарница) 66425.516.1.22 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет и две) – масивна едноетажна, ЗП 15 кв.м. (петнадесет). Построена 1985г. 20. Сграда (склад за въглища) 66425.516.1.23 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет и три) - масивна едноетажна, ЗП 31 кв.м. (тридесет и един). Построена 1975г. 21. Сграда (склад) 66425.516.1.24 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет и четири) - масивна едноетажна, ЗП 20 кв.м. (двадесет). Построена 1975г. 22. Сграда (склад) 66425.516.1.25 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет и пет) – масивна едноетажна, ЗП 13 кв.м. (тринадесет). Построена 1975г. 23. Сграда (аспираторно) 66425.516.1.26 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет и шест) – масивна едноетажна, ЗП 4 кв.м. (четири). Построена 1970г. 24. Сграда (депо) 66425.516.1.27 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет и седем) - масивна едноетажна, ЗП 68 кв.м. (шестдесет и осем). Построена 1965г. 25. Сграда (административна) 66425.516.1.28 (шестдесет и шест и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет и осем) - масивна триетажна със сутерен, ЗП 196 кв.м. (сто деветдесет и шест) и РЗП 588 кв.м. (петстотин осемдесет и осем). Построена 1970г. 26. Сграда (работилница по машиностроене) 66425.516.1.29 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, едно, точка, двадесет и девет) – масивна едноетажна, ЗП 1493 кв.м. (хиляда четиристотин деветдесет и три). Построена 1970г. 931860,70 лв. (деветстотин тридесет и една хиляди осемстотин и шестдесет лева и седемдесет стотинки)Министерство на образованието и науката ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ", ГР. СИЛИСТРА    
АПДС № 3694/10.01.2014 г.1-1328/28.10.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра; ул."Цар Шишман" № 5. Поземлен имот с идентификатор 66425.500.3700.Част от административна сграда (масивна пететажна със ЗП 840 кв.м., РЗП 4041 кв.м.), включваща следните самостоятелни обекти с идентификатори: първи етаж 66425.500.3700.1.11 (шестдесет и шест хиляди чети- ристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седемстотин, точка, едно, точка, единадесет), обособени шест работни помещение и сървърно помещение (северно изложе- ние), и седем работни помещения (южно изложение), с площ 305,00 (триста и пет) кв.м. и 169,00 (сто шестдесет и девет) кв.м. идеална част от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма; под обекта - няма; над обекта -66425.500.3700.1.10, приземен етаж 66425.500.3700.1.14 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седемстотин, точка, едно, точка, четиринадесет) гараж № 5 (северно изложение) с площ 20,00 (двадесет) кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 66425.500.3700.1.15,66425.500.3700.1.8; под обекта - 66425.500.3700.1.16; над обекта-няма, 66425.500.3700.1.15 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди и седемстотин, точка, едно, точка, петнадесет), складови помещения (южно изложение) с площ 161,00 (сто шестдесет и един) кв.м. и 69,00 (шестдесет и девет) кв.м. идеална част от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 66425.500.3700.1.9, 66425.500. 3700.1.8, 66425.500.3700.1.14,66425.500.3700.1.13,66425.500.3700.1.12; под обекта -66425.500. 3700.1.16; над обекта-няма. Така описаните самостоятелни обекти съставляват 18,01 % (486,00 кв.м. реална площ и 238 кв.м. идеална част от общите части) от сграда с идентификатор 66425.500.3700.1, построена 1995г.438626,70 лв. (четиристотин тридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки)НАЦИОНАЛЕН ОСИГУГИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ гр. СИЛИСТРА Булстат 121082521    
АПДС № 3700/20.03.2014 г.1-389/19.03.2014 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, с. Калипетрово. ПИ с идентификатор 41143.65.94, част от подотдел 57б по ГСП-2011. Номер по предходен план: 179.3Поземлен имот с идентификатор 41143.65.94 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, шестдесет и пет, точка, деветдесет и пет), представляващ горски терен с площ 24288 (двадесет и четири хиляди двеста осемдесет и осем) кв.м. и начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение6557,76 лв. (шест хиляди петстотин петдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки)МЗХ ИАГ„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“-ГАБРОВО ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“-СИЛИСТРА     
АПДС № 3711/10.07.2014 г.1-858/10.07.2014 г.oбл. Силистра, общ. Дулово, землището на с. Руйно, имот 000090. Имотът е образуван от имот № 000087 Поземлен имот № 000090 (деветдесет) с площ 565 (петстотин шестдесет и пет) кв.м. и разположената върху него масивна едноетажна сграда със застроена площ 123 (сто двадесет и три) кв.м. Сградата е построена 1966г.3114,30 лв. (три хиляди сто и четиринадесет лева и тридесет стотинки)ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" СОФИЯ ЕИК 130823243    
АПДС № 3712/10.07.2014 г.1-857/10.07.2014 г.oбл. Силистра, общ. Дулово, землището на с. Руйно, имот 000094. Имотът е образуван от имот № 000087Поземлен имот № 000094 (деветдесет) с площ 10241 (десет хиляди двеста четиридесет и един) кв.м. и разположените върху него сгради: 01 - масивна едноетажна със застроена площ 143 (сто четиридесет и три) кв., построена 1966г., сграда 02 - масивна едноетажна със застроена площ 64 (шестдесет и четири) кв., построена 1966г.20774,30 лв. (двадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и тридесет стотинки)ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" СОФИЯ ЕИК 130823243    
АПДС № 3715/11.07.2014 г.1-666/29.05.2014 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, с. Калипетрово. ПИ с идентификатор 41143.501.5. Стар идентификатор: 6018Поземлен имот с идентификатор 41143 .501.5 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, пет) и площ 3208 (три хиляди двеста и осем) кв.м., представляващ свободен терен с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов терен12154,20 лв. (дванадесет хиляди сто петдесет и четири лева и двадесет стотинки)Министъра на земеделието и храните Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството гр. София Булстат 130925885