Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3650/15.07.2013 г.1-758/28.06.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, промишлена зона "Запад"; поземлен имот с идентификатор 66425.514.102Поземлен имот с идентификатор 66425.514.102 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадосет, точка, сто и две) и площ 4781 кв.м. (четири хиляди седемстотин осемдесет и един), върху който е разположена административна шестетажна масивна сграда със сутерен, застроена площ 544 кв.м. (петстотин четиридесет и четири) и РЗП 1981 кв.м. (хиляда деветстотин осемдесет и един), построена 1984г., състояща се от две тела, "А" - шестетажно и "Б" - едноетажно с функционална връзка между тях: тяло "А" сграда с идентификатор 66425.514.102.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, сто и две, точка, едно), масивна шестетажна, ЗП 247 кв.м. (двеста четиридесет и седем), сграда с идентификатор 66425.514.102.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, сто и две, точка, три), масивна едноетажна, ЗП 28 кв.м. (двадесет и осем). тяло "Б" сграда с идентификатор 66425.514.102.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, сто и две, точка, две), масивна едноетажна, ЗП 269 кв.м. (двеста шестдесет и девет. 370891,30 лв. (триста и седемдесет хиляди осемстотин деветдесет и един лева и тридесет стотинки)АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Областно пътно управление Силистра    
АПДС № 3651/15.07.2013 г.1-759/28.06.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, с. Калипекрово, промишлена зона "Изток"; поземлен имот с идентификатор 41143.502.31. Номер по предходен план: 6489, квартал 4, парцел 4Поземлен имот с идентификатор 41143.502.31 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и две, точка, тридесет и едно) с площ 5199 кв.м. (пет хиляди сто девтдесет и девет), върху който са разположени сгради на Районна пътна служба /РПС/ Силистра, както следва: - Административна сграда (масивна двуетажна) с идентификатор 41143.502.31.1 (четеридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и две, точка, тридесет и едно, точка, едно), ЗП 210 кв.м. (двеста и десет) и РЗП 420 кв.м. (четиристотин и двадесет); Построена 1978г. - Едноетажна масивна сграда (склад) с идентификатор 41143.502.31.2 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и две, точка, тридесет и едно, точка, две), ЗП 58 кв.м. (петдесет и осем; построена 1978г. - Едноетажна масивна сграда (два гаража, работилница, котелно) с идентификатор 41143.502.31.3 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и две, точка, тридесет и едно, точка, три), ЗП 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет); Построена 1970г. - Едноетажна масивна сграда (дърводелска работилница) с идентификатор 41143.502.31.4 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и две, точка, тридесет и едно, точка, четири), ЗП 46 кв.м. (четиридесет и шест); Построена 1972г. - Едноетажна масивна сграда (трафопост) с идентификатор 41143.502.31.5 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстоин и две, точка, тридесет и едно, точка, пет), ЗП 9 кв.м. (девет); Посторена 1970г. 69431 лв. (шестдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и един лева)АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Областно пътно управление Силистра    
АПДС № 3652/16.07.2013 г.1-760/28.06.2013 г.oбл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово. ПИ с идентификатор 24030.501.461. Номер по предходен план: 461, квартал 1, парцел 3Поземлен имот с идентификатор 24030.501.461 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин шестдесет и едно) и площ 1865 кв.м. (хиляда осемстотин шестдесет и пет), върху който са разположени сгради на Районна пътна служба /РПС/ Дулово: - Двуетажна масивна сграда (административна) с идентификатор 24030.501.461.1 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин шестдесет и едно, точка, едно), ЗП 146 кв.м. (сто четиридесет и шест) и РЗП 297 кв.м. (двеста деветдесет и седем), построена 1963г., - Едноетажна масивна сграда (навес) с идентификатор 24030.501.461.2 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин шестдесет и едно, точка, две), ЗП 7 кв.м. (седем), построена 1964г., - Едноетажна масивна сграда (гараж) с идентификатор 24030.501.4611.3 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин шестдесет и едно, точка, три), ЗП 42 кв.м. (четиридесет и два), построена 1964г., - Едноетажна масивна сграда (навес и WC) с идентификатор 24030.501.461.4 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин шестдесет и едно, точка, четири), ЗП 44 кв.м. (четиридесет и четири), построена 1964г., - Едноетажна масивна сграда (склад) с идентификатор 24030.501.461.5 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин шестдесет и едно, точка, пет), ЗП 44 кв.м. (четиридесет и четири), построена 1964г. 20641,70 лв. (двадесет хиляди шестстотин четиридесет и един лева и седемдесет стотинки)АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Областно пътно управление Силистра    
АПДС № 3653/16.07.2013 г.1-761/28.06.2013 г.oбл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан. ПИ с идентификатор 73496.501.3173. Номер по предходен план: квартал 77, парцел 13Поземлен имот с идентификатор 73496.501.3173 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто седемедесет и три) и площ 3562 кв.м. (три хиляди петстотин шестдесет и два), върху който са разположени сгради на Районна пътна служба /РПС/ Тутракан: - Едноетажна масивна сграда (административна) с иденти- фикатор 73496.501.3173.2 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто седемедести три, точка, две), ЗП 99 кв.м. (деветдесет и девет), построена 1987г., - Едноетажна масивна сграда (навес-9бр. складове материали, гараж и ремонтна работилница) с идентификатор 73496.501.3173.1 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто седемдесет и три, точка, едно), ЗП 963 кв.м. (деветстотин шестдесет и три), построена 1987г. 58907,60 лв. (петдесет и осем хиляди деветстотин и седем лева и шестдесет стотинки)АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Областно пътно управление Силистра    
АПДС № 3667/25.07.2013 г.1-858/17.07.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, с. Айдемир, поземлен имот с идентификатор 00895.506.1. Номер по предходен план: 567, квартал 17, парцел ІІІПоземлен имот с идентификатор 00895.5016.1 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно) и площ 65097 кв.м. (шестдесет и пет хиляди и деветдесет и седем), и разположените върху него сгради, построени 2008 г.: 1. Едноетажна масивна сграда (за ИА "Морска администрация) с идентификатор 00895.506.1.16 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, шестнадесет) и застроена площ 22 кв.м. (двадесет и два), 2. Едноетажна масивна сграда (обществена тоалетна) с идентификатор 00895.506.1.17 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, едно, точка, седемнадесет) и застроена площ 39 кв.м. (тридесет и девет). Върху имота е разположено хидротехническо съоръжение -наклонена рампа (фериботно гнездо) с площ 3420 кв.м. 206958,20 лв. (двеста и шест хиляди деветстотин петдесет и осем лева и двадесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЕИК 130316140    
АПДС № 3669/06.08.2013 г.1-857/17.07.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра; ул."Бойка Войвода" № 20. Поземлен имот с идентификатор 66425.516.2. Номер по предходен план: 516144200, квартал 1, парцел 4Поземлен имот с идентификатор 66425.516.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, две) и площ 16302 (шестнадесет хиляди триста и два) кв.м., върху който са разположени: 1. Сграда (учебен корпус и работилница по дървообработване) 66425.516.2.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, две, точка, три) - масивна триетажна със сутерен, ЗП 426 (четиристотин двадесет и шест) кв.м. и РЗП 1278 (хиляда двеста седемдесет и осем) кв.м.; Построена 1967г. 2. Сграда (спортна - стрелбище) 66425.516.2.7 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, две, точка, седем)-масивна едноетажна, ЗП 134 (сто тридесет и четири) кв.м.; Построена 1978г. 3. Сграда (склад за материали) 66425.516.2.9 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, две, точка, девет) масивна едноетажна, ЗП 570 (петстотин и седемдесет) кв.м.; Построена 1980г. 4. Сграда (склад за масла) 66425.516.2.10 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, две, точка, десет), масивна едноетажна, ЗП 14 (четиринадесет) кв.м.; Построена 1980г. 5. Сграда (аспирация) 66425.516.2.11 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, две, точка, единадесет) - масивна едноетажна, ЗП 10 (десет) кв.м.; Построена 1970г. 6. Сграда (пристройка) 66425.516.2.12 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, две, точка, дванадесет) – масивна едноетажна, ЗП 13 (тринадесет) кв.м.; Построена 1997г. 408415,60 лв. (четиристотин и осем хиляди четиристотин и петнадесет лева и шестдесет стотинки)Министерство на образованието и науката ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ", ГР. СИЛИСТРА