Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3573/24.07.2012 г.1-1038/23.07.2012 г.гр. Тутракан, сгради и обекти в сгради разположени в ПИ с идентификатор 73496.500.10. Номер по предходен план: 259, квартал 01. Самостоятелен обект на три нива 73496.500.10.1.1 от масивна триетажна административна сграда: Ниво: 1 (първи етаж), ЗП 217 (двеста и седемнадесет) кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта-няма, над обекта-няма Ниво: 2 (втори етаж), ЗП 217 (двеста и седемнадесет) кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта-няма, над обекта-73496.500.10.1.2 Ниво 3: (трети етаж), ЗП 171 (сто седемдесет и един) кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-73496.500.10.1.2, под обекта-няма, над обекта-няма 2. Масивна едноетажна административна сграда 73496.500.10.2 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, десет, точка, две), ЗП 130 (сто и тридесет) кв.м.; Построена 1969г. 3. Самостоятелен обект 73496.500.10.3.1 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, десет, точка, три, точка, едно), ЗП 50.00 (петдесет) кв.м. пи съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-73496.500.10.3.2, под обекта-няма, над обекта-няма 95020,90 (деветдесет и пет хиляди и двадесет лева и деветдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" ТП " ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ"    
АПДС № 3575/26.07.2012 г.1-852/12.06.2012 г.гр. Силистра, ул."Шар планина" № 75, ет. 6, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.500.3449.1.6,Самостоятелен обект на едно ниво с идентификатор 66425.500.3449.1.6 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди четиристотин четиридесет и девит, точка, едно, точка, шест), обособен в единадесет работни помещения със ЗП 306 (триста и шест) кв.м., ведно с съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. Самостоятелният обект се намира на шести етаж в масивна осеметажна административна сграда № 1 (построена 1974г.), разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.500.3449145551,30 (сто четиридесет и пет хиляди петстотин питдесет и един лева и тридесет стотинки)НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ВАРНА    
АПДС № 3577/09.08.2012 г.Решение № 590/12.07.2012 г. на МСгр. Силистра, ул. "Богдан войвода" № 1А, самостоятелени обекти в сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 66425.501.3179Самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.3179.3.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто седемдесет и девет, точка, три, точка, едно), представляващ първи етаж с прилежаща тераса и стълбище от масивна двуетажна сграда, ведно със съотвентните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ЗП 202.92 (двеста и две цяло и деветдесет и две стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 66425.501.3179.3.2 • Самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.3179.3.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка,• петстотин и едно, точка, три хиляди сто седемдесет и девет, точка, три, точка, две), представляващ втори етаж с прилежаща тераса и стълбище от масивна двуетажна сграда, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ЗП 202.92 (двеста и две цяло и деветдесет и две стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 66425.501.3179.3.1, над обекта – няма • Самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.3179.4.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто седемдесет и девет, точка, четири, точка, две), представляващ втори етаж с прилежаща тераса от масивна двуетажна сграда, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ЗП 187,13 (сто осемдесет и седем цяло и тринадесет стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 66425.501.3179.4.1, над обекта – няма. Сградите са построени 1972 год. 138643,70 (сто тридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и три лева и седемдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СИЛИСТРА Решение № 590/12.07.2012г.    
АПДС № 3579/03.09.2012 г.1-918/25.06.2012 г.гр. Силистра, поземлен имот с идентификатор 66425.501.8966, бул."Македония" № 140; Стар идентификатор 66425.501.44; 66425.501.45;Номер по предходен план: квартал: 24, парцел; 1Поземлен имот с идентификатор 66425.501.8966 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин шестдесет и шест) и площ 6874 (шест хиляди осемстотин седемдесет и четири) кв.м., върху който са разположени: 1. Сграда (учебен корпус за професионална подготовка) 66425 501.8966.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, едно) - масивна триетажна със сутерен, ЗП 635 (шестстотин тридесет и пет) кв.м. и РЗП 2085 (две хиляди осемдесет и пет) кв.м.; Построена 1964 г. 2. Сграда (работилници) 66425.501.8966.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветсотин шестдесет и шест, точка, две) - масивна едноетажна, ЗП 568 (петстотин шестдесет и осем) кв.м.; Построена 1964г. 3. Сграда (работилница с три гаражни клетки) 66425.501.8966.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветсотин шестдесет и шест, точка, три) – масивна едноетажна, ЗП 147 (сто и четиридесет и седем) кв.м.; Построена 1964г. 4. Сграда (складова база) 66425 501.8966.4 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хилади деветстотин шестдесет и шест, точка, четири) - полумасивна едноетажна, ЗП 101 (сто и един) кв.м.; Построена 1964г. 5. Сграда (агрегатно отделение) 66425.501.8966.5 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, пет) - масивна едноетажна, ЗП 17 (седемнадесет) кв.м.; Построена 1964г. 6. Сграда (гараж) 66425.501.8966.7 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, седем) – масивна едноетажна, ЗП 42 (четеридесет и два) кв.м.; Построена 1964 г. 7. Сграда (топла връзка между сграда 2 и сграда 9) 66425.501.8966.8 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, осем) - масивна едноетажна, ЗП 22 (двадесет и два) кв.м.; Построена 1964г. 8. Сграда (общежитие) 66425.501.8966.9 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, девет) - масивна четириетажна със сутерен, ЗП 512 (петстотин и дванадесет) и РЗП 2048 (две хиляди четиридесет и осем) кв.м.; Построена 1971г. 9. Сграда (външна тоалетна) 66425.501.8966.10 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, десет) – масивна едноетажна, ЗП 21 (двадесет и еден) кв.м.; Построена 1964г. 10. Сграда (склад) 66425 501.8966.11 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, 11) - масивна едноетажна, ЗП 79 (седемдесет и девет) кв.м.; Построена 1964г. 11. Сграда (пристройка към склад) 66425.501.8966.12 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, дванадесет) - масивна едноетажна, ЗП 7 (седем) кв.м.; Построена 1964г. 12. Нафтово стопанство (подземен склад) с площ 120 (сто и двадесет) кв.м.; Построен 1971г.2023981,90 (два милиона двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и един лева и деветдасет стотинки)Министерство на образованието, младежта и науката ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА СТРОИТЕЛСТВО „ПЕНЬО ПЕНЕВ", ГР. СИЛИСТРА    
АПДС № 3584/08.12.2012 г.1-1294/04.10.2012 г.гр. Тутракан, ПИ с идентификатор 73496.500.2. Номер по предходен план: 2, квартал: 18Поземлен имот с идентификатор 73496.500.2 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, две) и площ 821 (осемстотин двадесет и един) кв.м. с начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, върху който са разположени две сгради: - Административна сграда с идентификатор 73496.500.2.1 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, две, точка, едно) - масивна двуетажна със сутерен, ЗП 544,77 (петстотин четиридесет и четири цяло и седемдесет и седем стотни) кв.м. и РЗП 1088,97 (хиляда осемдесет и осем цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м.; Построена 1953г. - Помощна сграда (пристройка) - масивна едноетажна с идентификатор 73496.500.2.2 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин , точка, две, точка, две) - масвна едноетажна със ЗП 92,16 (деветдесет и две цяло и шестнадесет стотни) кв.м.; Построена 1985г. 328322,20 лв. (триста двадесет и осем хиляди триста двадесет и два лева и двадесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО РАЙОНЕН СЪД ГР. ТУТРАКАН Основание: Решение № 73/08.02.1999г. на Министерски съвет    
АПДС № 3587/22.10.2012 г.1-1370/18.10.2012 г.гр. Силистра, поземлен имот с идентификатор 66425.500.3694, ул."Илия Блъсков" № 7; Номер по предходен план: 3594, квартал: 47, парцел; 8Поземлен имот с идентификатор 66425.500.3694 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин деветдесет и четири) и площ 1061 (хиляда шестдесет и един) кв.м., с начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс, върху който е разположена масивна двуетажна административна сграда със сутерен, с идентификатор 66425.500.3694.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин деветдесет и четири, точка, едно), стар идентификатор: 66425.500.3695.2; ЗП 355 (триста петдесет и пет) кв.м. и РЗП 710 (седемстотин и десет) кв.м.; Построена 1962г.414829,50 лв. (четиристотин и четиринадесет хиляди осемстотин двадесет и девет лева и петдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Основание: Разпореждане № 17/13.12.2000г. на Министерски съвет