Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3521/09.02.2012 г.1-209/07.02.2012 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово с ЕКАТТЕ 57577, имот № 200019, местност "Балта".Поземлен имот № 200019 (двеста хиляди и деветнадесет) с площ 60171 (шестдесет хиляди сто седемдесет и един) кв.м. и начин на трайно ползване: Канал79425,70 (седемдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и пет лева и седемдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3522/10.02.2012 г.1-210/07.02.2012 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово, ЕКАТТЕ 57577, имот № 200023, местност "Балта".Поземлен имот № 200023 (двеста хиляди и двадесет и три) с площ 12521 (дванадесет хиляди петстотин двадесет и един) кв.м. и начин на трайно ползване: Канал16527,70 (шестнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и седемдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3523/10.02.2012 г.1-211/07.02.2012 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово, ЕКАТТЕ 57577, имот № 200034, местност "Балта"Поземлен имот № 200034 (двеста хиляди тридесет и четири) с площ 5610 (пет хиляди шестстотин и десет) кв.м. и начин на трайно ползване: Канал7405,20 (седем хиляди четиристотин и пет лева и двадесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3524/13.02.2012 г.1-212/07.02.2012 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово, ЕКАТТЕ 57577, имот № 200039, местност "Балта"Поземлен имот № 200039 (двеста хиляди тридесет и девет) с площ 2386 (две хиляди триста осемдесет и шест) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (събирател ГОК – 1 - ОС „Попина – Гарван“)3149,50 (три хиляди сто четиридесет и девет лева и петдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" - ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3525/13.02.2012 г.1-213/07.02.2012 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово, ЕКАТТЕ 57577, имот № 200040, местност "Балта"Поземлен имот № 200043 (двеста хиляди четиридесет и три) с площ 10477 (десет хиляди четиристотин седемдесет и седем) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (събирател на канал ГОК – 2 - ОС „Попина – Гарван“)13829,60 (тринадесет хиляди осемстотин двадесет и девет лева и шестдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" - ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3526/13.02.2012 г.1-214/07.02.2012 г.Землището на с. Попина, общ. Силистра, ЕКАТТЕ 57577, имот № 200044, местност "Балта"Поземлен имот № 200044 (двеста хиляди четиридесет и четири) с площ 4825 (четири хиляди осемстотин двадесет и пет) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (събирател на ГОК – 2 - ОС „Попина – Гарван“)6369 (шест хиляди триста шестдесет и девет лева)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" - ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ