Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
 АПДС № 3244 / 13.05.2008 ДС-02-496/17.04.2008 Силистра / Тутракан / гр.Тутракан, ул. "Крайбрежна", поземлен имот № 73496.500.3555 /стар идентификатор: кв. 19, п.59, пл. № 5013555, кв. "Рибарска махала"/ Поземлен имот - ПРИСТАНИЩЕ ТУТРАКАН с площ 4414 кв.м. и разположената върху него пристанищна инфраструктура :- Временна сграда - работилница - масивна едноетажна постройка със ЗП 54 кв.м.; - Автовезна - масивна едноетажна сграда със ЗП 13 кв.м. 27163.90 лв. (двадесет и седем хиляди, сто шестдесет и три лева и деветдесет ст.) Правно основание:МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ДП "Пристанищна инфраструктура" - София     
 АПДС № 3245 / 13.05.2008 ДС-02-496/17.04.2008 Силистра / Тутракан / гр.Тутракан, ул. "Крайбрежна" № 10, поземлени имоти № 73496.500.10...1, .2, .3 /стар идентификатор: кв. 19, пл.58 и 59 Поземлен имот - държавен терен кад № 73496.500.10 с площ 483 кв.м., върху който е учредено отстъпено право на строеж върху следните сгради-пристанищна инфраструктура към пристанище Тутракан : - Административна сграда кад. № 73496.500.10.1 - масивна триетажна сграда със застр. площ 217 кв.м.(РЗП 651 кв.м.); 605 / 651 кв.м. ид. части от сградата; Построена 1969 год.; - Пристройка към административна сграда кад. № 73496.500.10.2 - масивна едноетажна сграда със застр. площ 130 кв.м.; Построена 1969 год.; - Масивен навес - склад кад. № 73496.500.10.3 - едноетажна постройка със застроена площ 62 кв.м. - 50 / 62 кв.м. ид. части от сградата; Построен 1977 год. 89 757,70 лв. (осемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и седем лева и седемдесет ст.) Правно основание:МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ДП "Пристанищна инфраструктура" - София   
 АПДС № 3255 / 20.05.2008 ДС-02-496/17.04.2008 Силистра / Силистра / гр.Силистра, промишлена зона "Запад", кв. 17, УПИ III-567 Поземлен имот урегулиран застроен парцел с площ 65 183 кв.м., отреден за фериботен терминал 445851,70(четиристотин четиридесет и пет хиляди осемстотин петдесет и един лева и 70 ст.) Правно основание: МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ДП "Пристанищна инфраструктура" - СофияС Решение № 944/12.12.2005 г. на Министерски съвет и влязъл в сила на 23.02.2006 г. Договор за предоставяне на концесия върху фериботен терминал Силистра - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе" е предоставен имота на концесия за срок от 35 /тридесет и пет/ години на "Дунавски индустриален парк" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Иван Вазов" № 30 - правоприемник на "МИНЕРАЛ ИН" ЕАД - София    Върху терена са построени сгради, които са актувани с АДС № 3351/22.01.2009 г.
 АПДС № 3337 / 26.11.2008 ДС-03-1345/02.10.2008 Силистра / Силистра / гр.Силистра, ул. "Тутраканска", поземлен имот № 66425.514.99 Производствен терен с площ 6022 кв.м. и построените върху него сгради : - Жилищна сграда - едноетажна масивна постройка със застроена площ 78 кв.м.; Построена 1972 год.; - Гараж - едноетажна масивна сграда със застроена площ 138 кв.м.; Построена 1972 год. 43 123 лв. (четиридесет и три хиляди сто двадесет и три лева)НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"  43123(четиридесет и три хиляди, сто ) Правно основание:НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 АПДС № 3338 / 26.11.2008 ДС-03-1346/02.10.2008 Силистра / Силистра / гр.Силистра, Индустриална зона - Запад, поземлен имот № 66425.514.93 ЖП-гара - терен с площ 13890 кв.м. и разположените върху него сгради : - Административна / приемна / сграда - масивна двуетажна постройка със застроена площ 1424 кв.м. и разгъната застроена площ 2604 кв.м.; Построена 1972 год.; - МАГАЗИЯ - масивна едноетажна сграда със застроена площ 815 кв.м.; Построена 1972 год. 470072,50 лв. (четиристотин и седемдесет хиляди седемдесет и два лева и 50 ст.)    Правно основание:НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"  
 АПДС № 3340 / 27.11.2008 ДС-03-1348/02.10.2008 Силистра / Силистра / гр.Силистра, Индустриална зона - Запад, поземлен имот № 66425.514.236 Поземлен имот - терен с площ 100781 кв.м. и разположените върху него сгради : - Стрелочна кабина - масивна едноетажна сграда със застроена площ 18 кв.м.; Построена 1972 год.; - Трафопост - масивна едноетажна сграда със застроена площ 44 кв.м.; Построена 1978 год. - Кантар (вагонен)- масивна едноетажна сграда със застроена площ 9 кв.м.; Построена 1978 год. 626 622, 90 лв. (шестстотин двадесет и шест хиляди шестотин двадесет и два лева и 90 ст.)НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"