Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
1326/09.7.2001П - 244 / 02.04.2001 г.Землището на с.Цар Асен, общ. Алфатар - държавна гора "Каракуз", части от подотдели 169"5" и 170"1" с площ 26 дкаТерен с площ 26 дка в ДГФ - гора " Каракуз " и построените върху него сгради на оздравително у - ще " Хр. Ботев " : - Училищен блок - масивна триетажна сграда със застроена площ 464 кв.м. и следното разпределение : учебни стаи - 10 бр.; дирекция; учителска стая; стая, счетоводство; кухня; подготвителна; складове - 2 бр. и стая за нощния пазач; Построена 1970 год. - Общежитие - масивна двуетажна сграда със застр. площ 481 кв.м. и следното разпределение : стаи - 34 бр. с две сълбищни клетки; пералня; баня и помещение за парни котли; Построена 1970 год.; - Жилищна сграда - масивна триетажна сграда със застроена площ 242 кв.м. в която са разположени 12 бр. апартаменти и 11 бр. мази; Построена 1970 год. - Физкултурен салон - масивна едноетажна сграда със застр. площ 152 кв.м. Със следното разпределение : физкултурен салон, хранилище, работилници - 3 бр., помещения за бойлери и сервизни възли; Построен 1970 год.нямаМОН - Оздравително училище "Христо Ботев", с. Цар Асен, общ. Алфатар    
1327/10.7.2001 г.П - 249/ 03.04.2001 г.с.Малък Преславец, общ. Главиница, кв.34, парцел Х, пл. № 359Терен - урегулиран парцел с площ 3080 кв.м. и построената в него сграда, представряваща " ДОМ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА " - масивна двуетажна постройка със застр. площ 400 кв.м. и разг. застр. площ 740 кв.м., включваща следните помещения : занимални - 3 бр.; спални - 3 бр.; стая за учители; изолационна; канцеларии - 2 бр.; кухня; омивалня; столова; подготвителни помещения - 2 бр. и складове - 2 бр. ; Построена 1977 год.нямаМОН - "Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа" с. Малък Преславец, общ. Главиница, съгл. Заповед № РД-14-3/11.01.2001 г.  Заповед № РД-02-14-121/02.02.2009 Г.г. на Министъра на МРРБ 
1334/12.9.2001 г.1219 / 30.08.2001 г.гр.Силистра, общ. Силистра, ул. " Симеон Велики " № 23, кв.1, п. VIII, пл. №№ 780, 781 и част от пл. №178, предсавляващ двуетажната връзкаСЪДЕБНА ПАЛАТА - масивна сграда, състояща се от две тела, разположени под ъгъл - на 3 и 4 етажа и двуетажна постройка - връзка между триетажното тяло и сградата на общ. Силистра; Застроена площ 736 кв.м., построена 1961 год. * На ниво - 2,50 м. е разположен сутерен под двете тела, в който са разположени следните помещения : гараж, нафтово стопанство, котелно помещение, стая за огняра, ел. табло и архив - застр. площ 626,60 кв.м. * На ниво - 1,50 кв.м., извън очертанията на основната сграда е пристроена масивна сграда със застроена площ 65 кв.м., служеща за автоработилница * На ниво - 1,10 м. е изградена самостоятелна масивна постройка със ЗП от 22 кв.м., служеща за канцелариянямаМинистерство на правосъдието, основание: Решение № 444/27.10.1992 г. на МС   За имота има съставен нов АПДС № 3354/04.02.2009 г.
АПДС № 3066 / 25.06.2007 3066 Силистра / Силистра / с.Айдемир / местност "До регулацията", имот № 000479 Поземлен имот - част от имот № 000479 с площ 180 кв.м., целия с площ 4142 кв.м., отчужден за изграждане на "Път II-21 Обходен път на гр. Силистра" 186 (сто осемдесет и шест лева) Правно основание:Министерство на финансите фонд Републиканска пътна инфраструктура     
АПДС № 3110 / 19.10.2007 ДС-07-1234/24.09.2007  гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Добрич" № 55, кв.75, ид. част от п.и. № 211, парцел II в съсобственост  Административна сграда - масивна двуетажна постройка, първи етаж от нея с площ 227 кв.м., ведно с 1/2 ид. част от сутерена, тавана и общите части на сградата; Построена 1940 година; Прилежащ терен - 25,62% ид. част от УПИ II 32254.60(тридесет и две хиляди двеста петдесет и четири лева и шестдесет ст.) Правно основание:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - Държавна агенция по горите Държавно лесничейство - Силистра основание : Постановление № 168 от 23 юли 2007 год.    
 АПДС № 3136 / 02.01.2008 ДС-02-1745/18.12.2007 Землището на с. Ситово, общ. Ситово, местност "Пояси", имот № 091018 - по ЛУП отдел 504, подотдел "к". Имотът е образуван от имот № 091002 Поземлен имот - терен от ДГФ /защитен горски пояс/ с площ 967 кв.м., сервитут за изграждане на обект ВЛ-110 кV П/СТ "Тутракан" - подобект "Малък Преславец - Силистра"116 лв. (сто и шестнадесет лева)Правно основание:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - Държавна агенция по горите Държавно лесничейство - Силистра основание : Постановление № 168 от 23 юли 2007 год.