Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
1997/08.04.2004 г.3317-ДС/15.03.2004 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Шар планина" №75, кв.5, парцел II, пл. № 3449, отреден за Изчислителен център, съгласно ПУП, утвърден със Заповед № 19/09.01.2004 г.Административна сграда - масивна, осеметажна постройка - 25 % ид. част от нея, представляваща V и VI етаж от сградата Министерство на финансите; Тетиториална данъчна дирекция - Силистра; основание: Заповед № 56/24.02.1995 г. на МФ   съгл. чл. 72 от ЗДС, във връзка с писмо № 07-00-4/23.04.2004 г. на МФ - АДВ - РД Варна и З-д на Министъра на финансите № ЗМФ-156/17.02.2004 г. - целият VI етаж се предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за държавни вземания - Регионална дирекция Варна за нуждите на структурата й в гр. Силистра, т.е.: 1. За ТДД - V етаж; 2. За АДВ - VI етаж; На основание чл. 72 от ЗДС и Решение № 301/26.04.2006 г. на МС се отнема от МФ поради отпаднала нужда часто от имот, представляващ пети етаж от осеметажна административна сграда и се предоставя безвъзмездно за управление на МОН за нуждите на Регионалния инспекторлат по образование - Силистра, т.е. за МОН/РИО-Силистра/ - V етаж; за АДВ - VI етаж, 09.05.2006 г. Силистра; На основание чл. 72 от ЗДС, във връзка с писмо № ДС-02-633/27.05.2010 г. на МФ - НАП - ТД Варна, съгласно § 36 от ПЗР на ЗИДДОПК, се прави сл. корекция: Целия шести етаж от осеметажна административна сграда се предоставя за управление на НАП, т.е.: 1. За МОН/РИО - Силистра - V етаж; 2. За НАП - VI етаж, 07.06.2010 г. Силистра
2030/22.06.2004 г.399/17.05.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Васил Левски" №12, кв. 19, п. I, пл.№ 681Административна сграда - масивна двуетажна постройка със сутерен; ЗП - 728 кв.м. и РЗП - 1456 кв.м.; Построена 1954 г. Министерство на правосъдието; Районен съд - Дулово; Районна прокуратура - Дулово; Окръжна следствена служба - Силистра; на основание чл. 17 от ЗДС и чл. 13 от ППЗДС    
2031/06.07.2004 г.4207-ДС/21.06.2004 г.гр.Тутракан, общ. Тутракан, , кв. 9 /"Рибарска махала"/, пар.I, пл. № 1590Пристанище Тутракан - УПИ I - 1590 с площ 4323 кв.м. и разположената върху него пристанищна инфраструктура: кейова стена, подкранов път, трансформаторно оборудване, водопровод за питейна вода и пожарогасене, силова кабелна мрежа, автокантар, открита складова площ, бетонова площадка, ограда и временна сграда Министерство на транспорта и съобщенията; Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"   Съставен е нов АДС № 3244/13.05.2008 г.
2032/07.07.2004 г.ПД-163/28.05.2004 г.гр.Тутракан, общ. Тутракан, ул."Крайбрежна" № 10, кв.19, пл. №58,59Сгради, извън района на Пристанище Тутракан /пристанищна инфраструктура/: 1. Административна сграда - масивна 3-етажна постройка със ЗП - 212 кв.м. и РЗП - 636 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху терена, построена 1969 г.; 2. Пристройка - ниска част, масивна едноетажна сграда със ЗП - 166 кв.м. и ОПС върху терена, построена 1969 г.; 3. Масивен навес - ремонтна работилница със ЗП - 90 кв.м. и РЗП - 90 кв.м., построен 1977 г. Министерство на транспорта и съобщенията; Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"   Съставен е нов АДС № 3245/13.05.2008 г.
2033/08.07.2004 г.ПД-163/28.05.2004 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Пристанищна" №4, кв. 192А, УПИ VI-4470 - за пътническо пристанище, съгласно ПУП, одобрен със Заповед № 1591/31.12.2003 г. на кмета на общ. СилистраПристанище Силистра - УПИ VI -4470 с площ 16320 кв.м. и разположената върху него пристанищна инфраструктура: 1.Административна сграда - масивна, двуетажна сграда / и сутерен/, със ЗП 465 кв.м. и РЗП - 930 кв.м. - идеална част от нея, представляваща 572.66 кв.м. от рзп на сградата; Построена 1947 г.; 2. Пристанищни съоръжения: - наклонена кейова стена - 470 л.м.; - паважна настилка /гранит/ - 4320 кв.м.; - пристанищен производствен плац - 6300 кв.м.; - водопроводна инсталация и силова кабелна мрежа Министерство на транспорта и съобщенията; Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"   съгл. чл. 115а от ЗМПВВППРБ в графа: "Предоставени права за управление" вместо написаното да се чете: Национална компания "Пристанища: Териториално поделение "Пристанище" Русе; Има съставени 2 нови АДС № 3355 и № 3357/2009 г.
2115/20.09.2004 г.2115/20.09.2004 г.гр. Силистра, общ. Силистра, промишлена зона "Запад", кв.17, УПИ III-59, отреден за хидротехническо съоръжение, съгласно ПУППоземлен имот с площ 2360 кв.м. от предпазна дига, изградена по протежение на р. Дунав Министъра на земеделието и горите   Има съставени нови АПДС № 2285/25.02.2005 г. и № 3255/20.05.2008 г.