Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3533/16.02.2012 г.1-249/14.02.2012 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, поземлен имот с иментификатор 00895.104.507, местност "Балтата"Поземлен имот с идентификатор 00895.104.507 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, сто и четири, точка, петстотин и седем) и площ 46394 (четиридесет и шест хиляди триста деветдесет и четири) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (част от ГОК – 3 - ОС „Айдемир“)71261,20 (седемдесет и една хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3534/16.02.2012 г.1-248/14.02.2012 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, поземлен имот с иментификатор 00895.4.6, местност "Балтата". Стар идентификатор: 00895.4.1Поземлен имот с идентификатор 00895.4.6 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, четири, точка, шест) и площ 12822 (дванадесет хиляди осемстотин двадесет и два) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (част от ГОК – 1 - ОС „Айдемир“)19694,60 (деветнадесет хиляди шестотин деветдесет и четири лева и шестдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3535/16.02.2012 г.1-247/14.02.2012 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 00895.4.4, местност "Балтата". Стар идентификатор: 00895.4.1Поземлен имот с идентификатор 00895.4.4 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, четири, точка, четири) и площ 134504 (сто тридесет и четири хиляди петстотин и четири) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (част от ГОК – 1 - ОС „Айдемир“)206504,10 (двеста и шест хиляди петстотин деветдесет и осем лева и десет стотинки) МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3536/16.02.2012 г.1-246/14.02.2012 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 00895.4.5, местност "Балтата". Стар идентификатор: 00895.4.1Поземлен имот с идентификатор 00895.4.5 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, четири, точка, пет) и площ 3606 (три хиляди шестотин и шест) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (част от ГОК – 1 - ОС „Айдемир“)5538,80 (пет хиляди петстотин тридесет и осем лева и осемдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3538/07.03.2012 г.1-379/05.03.2012 г.Землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, поземлен имот с идентификатор 73496.1.57, местност "Баша". Номер по предходен план: 50212Поземлен имот с идентификатор 73496.1.57 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, едно, точка, петдесет и седем) и площ 36595 (тридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и пет) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (част от ГОК – 2 - ОС „Бръшлен“)104486 (сто и четири хиляди четиристотин осемдесет и шест лева)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3539/07.03.2012 г.1-380/05.03.2012 г.Землището на гр. Тутракан, общ. Тутракан, поземлен имот с идентификатор 73496.53.15, местност "Калимок". Номер по предходен план: 51211Поземлен имот с идентификатор 73496.53.15 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петдесет и три, точка, петнадесет) и площ 13543 (тринадесет хиляди петстотин четиридесет и три) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – предпазна дига (част от част от Дунавска дига, участък "Тутракан - Бръшлен")38668 (тридесет и осем хиляди шестотин шестдесет и осем лева)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" - ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ