Областен съвет за социално включване на хората с увреждания

 
 
Областният съвет за социално включване на хората с увреждания (ОССВХУ) е създаден в изпълнение на разпоредбата на чл. 19 от Закона за хората с увреждания със Заповед №ОКД-02-10/10.03.2020 г. на Областния управител на област Силистра.
 
В състава на ОССВХУ са включени представители на областната и общинските администрации, на териториалните органи на изпълнителната власт, на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите, както и юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на правата на хората с увреждания.
 
ОССВХУ осъществява координация, сътрудничество и консултации на областно ниво при разработването и провеждането на политиките в областта на интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания.
 
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
 
 
Правилник за устройството и дейността на ОССВХУ
 
 
-------------------------------------------
 
 
Протокол от неприсъствено заседание на ОССВХУ, проведено през месец април 2020 г.
 
 
-------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на ОССВХУ от 24.08.2021 г.
 
Заповед за определяне на състава на ОССВХУ от 10.03.2020 г.