Предложения, сигнали и жалби

 
 
Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на Oбластна администрация Силистра или за решаване на други въпроси в рамките на предоставените ѝ правомощия.
 
Сигнали  могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незaконосъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в Oбластна администрация Силистра, с които се засягат държавни интереси, права или законни интереси на други лица.
 
Предложения или сигнали може да направи всеки гражданин или организация, както и Омбудсманът на Република България.
 
 
Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител:
на място - в звеното "Административно обслужване" - ул. "Добруджа" №27, ет. 1;
по телефон - 086 818 812, 086 818 822;
по факс - 086 818 851;
или по електронна поща: ss@ss.government.bg.