Правна информация

Тази интернет страница е официална страница на Област Силистра по смисъла на чл.10, ал.3 от Закона за електронното управление. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:
 
Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.
 
Отговорност за чуждо съдържание

Областна администрация Силистра не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай, че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.
 
Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Областна администрация Силистра.
 
Лични данни
 
Областна администрация Силистра, представлявана от Областния управител на област Силистра, чрез тази интернет страница, събира и обработва лични данни единствено за целите на предоставянето на електронни административни услуги. Събирането и обработването на лични данни за други цели се осъществява доброволно и само след изразено съгласие на субекта личните му данни да бъдат обработвани.
 
Във всички случаи Областна администрация Силистра, представлявана от Областния управител на област Силистра, събира и обработва лични данни, при спазване на разписаните норми в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните); Закона за електронното управление; Закона за защита на личните данни и действащото законодателство на Република България.