Достъп до информация

 
Подаването и приемането на заявлениe за достъп до обществена информация в Областна администрация Силистра се осъществява по следните начини:
 
1. По поща, на адрес: 7500 Силистра, ул. "Добруджа" №27;
2. "на ръка", в звено "Административно обслужване" в Областна администрация Силистра;
3. на факс: 086 818 851;
4. на електронна поща: ss@ss.government.bg
5. устно, в звено "Административно обслужване" – при устно заявяване се съставя протокол от служителя, обслужващ звеното.
 

Работното време на звено "Административно обслужване":
 
от 9.00 ч. до 17.30 ч. всеки делничен ден
телефон за връзка: 086 818 812
 

Помещение за преглед на информация (оригинал или копие) - Заседателна зала №1 в сградата на Областна администрация Силистра.
 

Разходи по предоставянето на обществена информация:
 
Предоставяне на обществена информация се заплаща според вида на носителя съгласно Заповед №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на МФ.
 
 
 

Ред за достъп до публичните регистри, съхранявани от Областна администрация Силистра:
 
Достъпът до публичните регистри се осъществява чрез публикуването им на интернет страницата на администрацията, както следва:
1. Публични регистри по Закона за държавната собственост – публикувани в раздел "Публични регистри";
2. Публичен регистър на военните паметници – публикуван в раздел "Регистър военни паметници"
 

Лице отговарящо по ЗДОИ:
 
Димитър Любомиров Георгиев, определен със Заповед №РД-20-5/11.02.2020 г. на Областен управител на област Силистра
телефон за връзка: 086 818 823
 
---------------------------------------------------------------------------
 
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на областна администрация Силистра и форматите, в които е достъпна
 
Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на областна администрация Силистра
 
---------------------------------------------------------------------------
 
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
 
---------------------------------------------------------------------------
 
Заявление за достъп до обществена информация
 
---------------------------------------------------------------------------
 
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2023 г.
 
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.
 
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.
 
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.
 
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.
 
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2014 г.

За 2013 г. няма постъпили заявления за достъп до обществена информация.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2012 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2011 г.