Профил на купувача

 
 
 
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на областна администрация Силистра, утвърдени със Заповед № РД-20-53/16.11.2018 г.
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, утвърдени със Заповед № РД-20-17/26.03.2015 г. (отменени)
 
Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на областна администрация Силистра, утвърдени със Заповед № РД-20-76/11.12.2014 г. (отменени)
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, утвърдени със Заповед № РД-20-81/29.12.2014 г. (отменени)
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки (отменени)
 
----------------------------------------------------------------------------------