Областна комисия за работа с предложения и сигнали

 
 
Пълно наименование: Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Силистра.
 
Създадена на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с Постановление №111 на Министерски съвет от 26 април 2011 г. и чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации.
 
Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно-процесуалния кодекс.
 
 
Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисия за работа с предложения и сигнали