Служител по сигурността на информацията

 
 
 
 
 
Служител по сигурността на информацията 
 
 
ИМЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ    
     
 
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА     
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 
Ивелин Ников
 
086 818 850      inikov@ss.government.bg