Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

 
 
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":
 
1. подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
 
2. организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
 
3. организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
 
4. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
 
5. координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
 
6. координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции на Министерството на вътрешните работи по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
 
7. подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
 
8. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
 
9. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
 
10. подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
 
11. организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 
12. подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
 
13. набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
 
14. участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
 
15. координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
 
16. поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
 
17. осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
 
18. осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
 
19. осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
 
20. води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 
21. води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
 
22. осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
 
23. осъществява процедури по реституционни закони;
 
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.
 
 
 
ДЛЪЖНОСТ
ИМЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
    директор    инж. Стефан Стефанов 086 818 838 sis@ss.government.bg
    главен експерт    Николай Петров 086 818 819 npetrov@ss.government.bg
    главен експерт    инж. Ренета Костадинова 086 818 858 rkostadinova@ss.government.bg
    главен експерт    Янка Христова 086 818 832 yhristova@ss.government.bg
    главен експерт    Жулиан Раданов 086 818 873 j.rad@ss.government.b
    главен експерт    Диляна Йорданова 086 818 840 dyordanova@ss.government.bg
    главен експерт    инж. Сердар Мустафа 086 818 860 smustafa@ss.government.bg
    старши експерт    Емил Александров 086 818 817 emil.aleksandrov@ss.government.bg
    старши експерт    Йорданка Йорданова 086 818 872 yordanka.yordanova@ss.government.bg
    главен специалист    Славка Великова 086 818 813 svelikova@ss.government.bg
    главен специалист    Десислава Йорданова 086 818 822 ss@ss.government.bg
    старши специалист    Добромир Христов 086 818 866 ss@ss.government.bg