Главен секретар

 
 
 
 
 
 
Ивелин Статев
 
главен секретар
 
 
 
 
Главният секретар:

- ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;

- отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

- създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;

- осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;

- контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

- утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;

- утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

- организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;

- изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.
 
 
 
тел.: 086 818 821