Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

 

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
 
1. приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
 
2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
 
3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
 
4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
     
 
5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;     
 
6. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
 
7. води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 
8. изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
 
9. обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
 
10. подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
 
11. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
 
12. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
 
13. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
 
14. организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
 
15. организира материално-техническото снабдяване;
 
16. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
 
17. подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
 
18. организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
 
19. подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
 
20. осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
 
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

 

длъжност
име на служителя
телефон за връзка
електронна поща
   директор
   Димитър Георгиев
086 818 823
dgeorgiev@ss.government.bg
   главен специалист    Кирчо Чернев 086 818 868 ss@ss.government.bg
   главен специалист
   Иванка Христова
086 818 827
isx@ss.government.bg
   главен специалист
   Николинка Иванова
086 818 812
nki@ss.government.bg
   главен счетоводител
   Ивелина Йосифова-Атанасова
086 818 820 atanasova@ss.government.bg
   старши юрисконсулт    Елка Михайлова 086 818 870 emihaylova@ss.government.bg
   старши счетоводител    Яница Хаджиева 086 818 878 yanitsa.hadzhieva@ss.government.bg