Областна комисия за работа с предложения и сигнали

 
Пълно наименование: Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Силистра
 
Създадена на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с Постановление № 111 на Министерски съвет от 26 април 2011 г., обн. в ДВ бр. 35/03.05.2011 г. и чл. 7 а от Устройствения правилник на областните администрации
 
Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно-процесуалния кодекс
 
-----------------------------------------------------
 
Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисия за работа с предложения и сигнали
 
------------------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 19.05.2017 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 02.03.2017 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 05.08.2016 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 19.01.2016 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 12.06.2015 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 16.02.2015 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 15.12.2014 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 10.12.2014 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 08.10.2014 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 06.01.2014 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 03.10.2013 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисия за работа с предложения и сигнали от 19.08.2013 г.