Основни нормативни актове

Основните нормативни актове, отнасящи се до дейността на администрацията:

 

1.   Общи:

-      Конституция на Република България;

-      Административнопроцесуален кодекс;

-      Кодекс на труда.

 

2.   Държавна администрация и административно обслужване:

-      Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

-      Закон за държавния служител;

-      Закон за администрацията;

-      Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

-      Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

-      Устройствен правилник на областните администрации;

-      Закон за достъп до обществена информация;

-      Закон за електронния документ и електронния подпис;

-      Наредба за административното обслужване.

 

3.   Държавна и общинска собственост:

-      Закон за държавната собственост;

-      Закон за общинската собственост;

-      Правилник за прилагане на закона за държавната собственост.

 

4.   Регионално развитие:

-      Закон за устройство на територията;

-      Закон за регионалното развитие;

-      Закон за опазване на околната среда;

-      Закон за горите; Закон за водите.

 

5.   Административен контрол:

-      Закон за местното самоуправление и местната администрация;

-      Изборен кодекс.

 

6.   Обществени поръчки:

-      Закон за обществените поръчки;

-      Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.

 

7.   Други:

-      Закон за защита при бедствия;

-      Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

-      Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;

-      Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.