Рамкови правила за взаимодействие между социалните партньори за решаване на проблемите в образованието

11/9/2013
 
         В Силистра по покана и с участието на областния управител Насуф Насуф, както и на заместниците му Вяра Емилова и Джанан Халил, се проведе среща на зам.-министъра на образованието Мукаддес Налбант с представители на общините – кметове и директори на дирекции в общинските администрации. Срещата бе част от програмата на посещението й в област Силистра.
„На следваща подобна среща ще отчетем резултатите от решените проблеми, споделени в този формат на диалог между министерството, областната администрация и общините“, заяви областният управител. „Взаимодействието между властите е правилният подход за реална комуникация и прагматични решения“, каза от своя страна заместник-министърът. От разясненията на г-жа Налбант стана ясно, че предстои да влязат в действие т.нар. рамкови правила, на базата на които към регионалните инспекторати при МОН ще се създадат обществени консултативни съвети за обсъждане на проблемите на образованието. В тях ще участват представители на социалните партньори на регионално ниво, вкл. общините; неправителствени организации с опит в образователното дело, както и родителски организации.
         Два са основните приоритета на сегашния екип на министерството на образованието: предучилищната подготовка и обучение, както и професионалното образование, което предстои да бъде обвързано с бизнеса и икономиката на страната. В срещите, осъществени от министерството, се открояват общи проблеми, повечето от които са характерни и за общините от област Силистра. Един от тях е проблемът с недостига на автобуси за извозване на ученици до средищните училища. Той  бе поставен пред г-жа Налбант от представителите на всички общини от областта. Коментирано бе и осигуряването на повече безопасност на превозните средства, ползвани от фирми превозвачи.
         Какви проблеми поставиха участниците в срещата, които са в унисон с картината на образователната система в страната? Преди всичко е тревогата за състоянието на материалната база. Констатирано е, че е остарял сградният фонд на  училищата, нуждаещи се от саниране, вкл. физкултурните салони и санитарните възли. Зам.-министър Налбант препоръча на общините да участват по-активно с проекти по оперативните програми на ЕС – заедно и паралелно с училищата. Друг недостиг е на начални учители, а в перспектива и на преподаватели по други дисциплини. Изчислено е, до десет години 40% от настоящите учители ще бъдат пенсионери. Обмислят се възможности за стимулиране на младите хора да изберат професията на учителя и да останат по-дълго време в сферата на образованието. Тези проблеми вървят редом с демографския срив, което налага промени в системата на делегираните бюджети в училищата. Поставена бе темата за увеличаване на единния разходен стандарт, както и на стандартите за извънучилищните учреждения. Друг проблем е финансирането на детските градини и събираните такси, както и обвързването на посещението на занятия в училищата със социалното подпомагане в различните му форми.