Областният управител Насуф Насуф върна за ново разглеждане решение на Общински съвет-Тутракан

14/8/2013
            При осъществяване на контрол по законосъобразност, областният управител върна  за ново разглеждане едно от решенията на Общински съвет-Тутракан, от заседанието му на 1.08.2013 г. То е под № 375 и касае предоставяне на 5 имота, от общинския поземлен фонд, на ЗК „Изгрев - 92“-с. Белица, без провеждане на търг.
            В мотивите за връщането на решението е посочено, че то е взето единствено на общото основание – чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), съгласно който „общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и на кметовете на райони и кметства“.
Не е взета предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), според която „свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица“. В алинея 2 на чл. 14 от ЗОС е посочено, че „отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред“. Законът, който предвижда предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или определя друг ред е Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Съгласно чл. 24а, ал. 6 от него, „земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: 1. когато са заети с трайни насаждения; 2. когато не са били използвани две или повече стопански години; 3. в случаите по чл. 37в, ал. 10; 4. в други случаи, определени в закон“.
Основание за решението на общинския съвет е депозирано искане на земеделската кооперация и констативен протокол от Общинска служба по земеделие-Тутракан, посочва в мотивите за връщане на решението областният управител Насуф Насуф и уточнява, че липсват каквито и да било други документи, доказващи статута на имотите, както и това - дали те попадат в някоя от хипотезите на чл. 24 а, ал. 6, точки от 1 до 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
          Допълнителен мотив за връщането на Решение № 375 е и констатацията, че то не е съобразено и с чл. 4, ал. 4 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд на община Тутракан, съгласно който „без търг или конкурс, със заповед на кмета на община Тутракан, могат да се отдават земеделски земи, които: 1. са заети с трайни насаждения; 2. не са били използвани две или повече стопански години, установено с констативен протокол на комисия по чл. 6, ал. 3 от същата наредба; 3. са маломерни по смисъла на параграф 2б от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.”
         Допуснатата незаконосъобразност в решението може да бъде отстранена чрез новото му обсъждане на заседание на Общински съвет-Тутракан. Това трябва да се случи в 14-дневен срок от датата на получаването на заповедта за връщането му.
            Заповедта за връщане на решението е публикувана и в секция "Административен контрол" на сайта на Областна администрация-Силистра