Правителството даде на НЕК сервитутни права за изграждането на електропровод в област Силистра

9/8/2013
 
            Министерският съвет учреди сервитутни права в полза на „НЕК” ЕАД върху имот от държавния горски фонд с площ 6,05 дка, представляващ защитни горски пояси в землищата на селата Ситово и Нова Попина, област Силистра.
           Сервитутът се учредява във връзка с изграждането и обслужването на въздушен електропровод между Тутракан, Малък Преславец и Силистра.
           Учредяването на сервитута е възмездно и средствата от 5690 лв. постъпват в бюджета на Изпълнителна агенция по горите. Режийните разноски са за 113 лв., а стойността на компенсационното залесяване – 5808 лв.