Стратегията за развитие на област Силистра (2014-2020) бе съгласувана от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

22/5/2013
       Регионалният съвет за развитие на Северния централен район съгласува Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2014 – 2020 година. Това стана на заседание на Съвета, проведено на 22.05.2013 г. в гр. Габрово, в което участва и вр. и. д.  областен управител на област Силистра Алтимир Адамов.
     В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Обединение „Регионални анализи за 2014+”,  „Велдер Консулт” ООД, Русенски университет „Ангел Кънчев”, „Ню Ай” АД и „Форум Гражданско участие“.
      Проектът на новата Стратегия за развитие на област Силистра бе представен от ст.н.с. д-р Юлия Спиридонова - консултант от дружеството „New I“ („Ню Ай“) ООД-гр. София, което има ангажимент към процеса по изготвяне на плановия документ. Оценката на членовете на Регионалния съвет за развитие бе, че документът се базира на основните дадености на област Силистра, възможностите за развитие на всяка една община и е съобразен с възможността за финансиране на проекти от европейските фондове, в новия програмен период. Той е в синхрон както с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., така и с приоритетите, целите и мерките, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”, с Регионалния план за развитие на Северен централен район и с европейските стратегически рамки.
      Процесът по изготвяне и приемане на Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2014-2020 г. ще завърши през месец юни 2013 г., с приемането й от членовете на Съвета за развитие на област Силистра.
      От своя страна, базирайки се на Стратегията, Общините трябва да разработят и своите планове за развитие, които трябва да бъдат приети от общинските съвети до края на 2013 г.
      Документът ще бъде представен отново на 7-те общини, на представители на бизнеса и на неправителствения сектор. Те трябва да направят своите окончателни бележки и препоръки до 31.05.2013 г.
 
       Проектът на Стратегията е достъпен и на сайта на Областна администрация-Силистра   www.silistra.government.bg,  в секция „Проект на Областна стратегия за развитие на област Силистра (2014-2020).  По него, на електронната поща на Областна администрация-Силистра – ss@ss.government.bg , коментари и бележки могат да изпращат и всички заинтересовани граждани и организации.