Почти всички препоръки на Сметната палата в одитния й доклад след извършената проверка на дейността по управление и разпореждане с недвижимо имущество – държавна собственост, в Областна администрация-Силистра, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г., са изпълнени

20/5/2013
     Почти всички 5 препоръки на Сметната палата, дадени в Одитен доклад, след извършената проверка на дейността по управление и разпореждане с недвижимо имущество – държавна собственост, в Областна администрация-Силистра, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г., са изпълнени. Завършено на 100% е изпълнението на четири от препоръките. Само при Препоръка 2 - са изпълнени 4 от предприетите по нея мерки и действия, а последната й част, касаеща актуване на имотите, поради големия обем работа все още е в процес на изпълнение.
Това са резултатите от последващата проверка на Сметната палата, за изпълнението на дадените от нея препоръки в одитния доклад. Тя бе извършена през месец май т.г., а докладът от нея бе официално оповестен преди дни.
      Проверката имаше за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в окончателния одитен доклад, получената информация от областния управител на област Силистра Николай Димов и действително предприетите мерки и извършените действия за изпълнението им.
           
     Резултати от последващата проверка за изпълнение на препоръките на Сметната палата, дадени в Одител доклад, след извършен одит на дейносттапо управление и разпореждане с недвижимо имущество – държавна собственост, в Областна администрация-Силистра, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.:
            По Препоръка 1: Действащите вътрешни правила са актуализирани, като в тях със заповеди на областния управител Николай Димов са включени и процедури, които да регламентират: осъществяването на предварителния и текущ контрол върху всички дейности, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с недвижимо имущество – държавна собственост; обмена на информация между структурните звена; отговорностите на длъжностните лица и регистрацията на документите, свързани с тези дейности в т.ч. на сключените договори за наем и продажба на имоти и други; съдържанието на окомплектованите досиета и тяхното съхранение и извършването на последващ вътрешен контрол на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с недвижимо имущество – държавна собственост, в т.ч. на постъпленията от наеми и продажби на имоти.
Със заповеди на областния управител Николай Димов: е разработена процедура за окомплектоване и съхранение на досиетата на имотите – държавна собственост. Разработена е процедура и са определени длъжностни лица за осъществяване на последващ вътрешен контрол.
 
        По препоръка 2 - в последната й част - изпълнението продължава:  Предприети са действия за установяване вида и действителната стойност на недвижимото имущество – държавна собственост на територията на област Силистра, извършва се цялостен преглед на състоянието на имуществото, анализира се и  се оценява неговото управление, към момента, с цел вземане на управленски решения в обществен интерес. Със заповеди на областния управител Николай Димов са разпоредени и са въведени процедури, регламентиращи периодично извършване на такъв преглед и анализ на състоянието на недвижимото имущество – държавна собственост, включително и за проверка на начина му на ползване, в съответствие с неговото установено предназначение, както и процедури относно даване на фактическа, правна и икономическа обосновка преди разпореждане с имоти – частна държавна собственост.
            За изпълнението на препоръката са предприети следните мерки и действия:
- Във връзка с получаването на информация за установяване вида на недвижимите имоти – държавна собственост на територията на област Силистра и необходимостта от осигуряване на служебен достъп до Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър за населените места, за които има влязла в сила кадастрална карта, от областния управител на област Силистра е изпратено писмено искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В резултат на това на 29.11.2012 г. е сключен договор между АГКК и Областна администрация-Силистра за осигуряване на работна станция със специализиран софтуер и свързаност с Интернет относно ползване на данни и справки от кадастралната карта и кадастралните регистри в реално време с оглед изпълнение на функциите на областната администрация по управление и разпореждане с недвижими имоти – държавна собственост.
            - За населените места, за които няма влязла в сила кадастрална карта, с писма на областния управител от 18.05.2012 г. е изискана информация от 7 общини. В получените от общините отговори е отразена информация относно потвърждение за спазване на процедурата по чл. 58, ал. 5 от Закона за общинската собственост, във връзка със съставяне на актове за общинска собственост за имоти - държавна собственост, преминали в собственост на общините. За периода от 01.06.2012 г. до датата на извършване на одита са издадени заповеди на областния управител за отписване на 148 броя имоти от актовите книги – държавна собственост, преминали в собственост на общините.
            - Във връзка с установяване на вида, състоянието и действителната стойност на недвижимото имущество – държавна собственост на територията на област Силистра, от областната администрация са набелязани конкретни мерки и действия. В изпълнение на Заповед на областния управител Николай Димов от 11.05.2012 г., от дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (АКРРДС) е съставен План - график за провеждане на работни срещи с представители на институции, на които са предоставени имоти – държавна собственост или са собственици на такива имоти. В План - графика са посочени конкретни дати, ведомства и институции и данни за имотите – държавна собственост. От дирекция АКРРДС са съставени документи с подробна информация за проведените работни срещи с представители на институциите, на които са предоставени безвъзмездно за управление/ползване имоти или части от имоти – държавна собственост. На срещите са обсъдени права и задължения на ползвателите, съгласно сключените договори за безвъзмездно управление/ползване, необходимостта от актуализация на актове за държавна собственост (АДС), за което следва да се предоставят скици и данъчни оценки за предоставените имоти, както и са обсъдени и други въпроси.
В резултат от проведените срещи с ползвателите, извършените проверки на място и предприети действия са постигнати договорености и споразумения относно: допълнително представяне на помещения и имоти; актуализиране на АДС и договори за предоставяне на безвъзмездно ползване; отнемане правото на управление/ползване на помещения и/или имоти и предприемане на действия за тяхното освобождаване; сключване на нови договори за предоставяне за безвъзмездно управление с намалена площ на помещенията; решаване на други въпроси.
Със Заповед на областния управител Николай Димов е утвърден доклада на инвентаризационната комисия, относно резултата от извършената пълна инвентаризация на активите, пасивите и разчетите в ОА – Силистра за 2012 г. Резултатите от инвентаризацията на активите са отразени в инвентаризационни описи по видове, като са инвентаризирани и активите, представляващи недвижимо имущество – сгради и земи, с права за управление на областния управител, с което е установено тяхното действително състояние и стойност.
 
      - По отношение на изпълнението на мярката за актуване на имоти – държавна собственост, предоставени за управление на други ведомства, след представяне на необходимите документи, в приложения към писмото на областния управител на област Силистра План за действие е посочен срок за изпълнение юни 2013 г. В тази връзка, към датата на одита, процесът по актуването на част от тези имоти и/или актуализацията на съставени по-рано актове за държавна собственост (АДС) продължава.
От областния управител на 19.05.2012 г. и 25.10.2012 г. са изпратени писма до 33 ведомства на територията на област Силистра с искане за предоставяне на информация за неактувани имоти – държавна собственост, както и за такива имоти, за които има съставени по-рано актове, подлежащи на актуализация. В получените отговори от ведомствата е отразена информация за: съставени АДС за имоти - държавна собственост, необходимост от актуализацията им, подлежащи на актуване имоти, извършена актуализация на АДС, както и липсата на неактувани имоти – държавна собственост.
Към настоящия момент не са актувани и/или не е извършена актуализация на АДС за всички имоти – държавна собственост, предоставени за управление на други ведомства, поради необходимостта от иницииране на заявления и представяне на комплектовани преписки с необходимите документи от съответните ведомства. В тази връзка предстои съставяне на АДС за неактуваните имоти – държавна собственост или актуализация на
по-рано съставените АДС след представянето на необходимите документи от съответните ведомства, на които са предоставени за управление тези имоти, т.е. тази част на дадената препоръка е в процес на изпълнение. 
 
         По препоръка 3:  Въведени са процедури, регламентиращи планирането на приходи от дейността по управление и разпореждане с недвижимото имущество – държавна собственост в краткосрочен и средносрочен план, на базата на обосновано осъществяване на сделки с това имущество за постигане на икономическа, социална и друга изгода за държавата.
 
            По препоръка 4, изискваща да  се въведат критерии за определяне размера на депозит за участие в търгове и за определяне на плащания с компенсаторни инструменти, при разпоредителни сделки с имоти:          
         -  В изпълнение на Заповед на областния управител Николай Димов  са въведени критерии за определяне размера на депозита за участие в търгове – за продажба на имоти – държавна собственост до 10 хил. лв. – депозит 30% от началната цена. Определени са и възможностите за плащане с компенсаторни инструменти, при разпоредителни сделки с имоти – държавна собственост.
           
           По препоръка 5, изискваща да се предприемат действия за включване в главния регистър за държавната собственост и в спомагателния регистър за имотите – частна държавна собственост на информация за актовете (договори и други), по силата на които имотът е престанал да бъде държавна собственост, са предприети следните действия:
Извършен е анализ на информацията, която се съдържа в главния регистър за държавната собственост и в спомагателния регистър за имотите – частна държавна собственост, в резултат на което е актуализирана същата. Актовете за държавна собственост на имоти, които са престанали да бъдат държавна собственост след извършени разпоредителни сделки с тях, са отписани от регистрите със заповеди на областния управител.
В главния и спомагателен регистър за държавната собственост е включена пълната информация за АДС, описание на имота и актовете, по силата на които даден имот е престанал да бъде държавна собственост.
Регламентът във връзка с информацията, която се съдържа в регистрите за имотите - държавната собственост е включен в чл. 27 от  Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-държавна собственост в ОА-Силистра  (ВППУРИВДС).  Т.е. и тази препоръка е изпълнена.
           
        Докладът от проверката на Сметната палата, за изпълнение на препоръките й, е публикуван на сайта на Областна администрация-Силистра – www.silistra.government.bg , в секция „Документи по дейността“,   както и на сайта на  Сметната палата - http://www.bulnao.government.bg/ , в секция „Одитна дейност“, подсекция „Изпълнение на препоръките“.