Със заповед на областния управител Николай Димов, периодът от 01.05.2013 до 15.10.2013 г. е определен за пожароопасен сезон

24/4/2013
            Превантивни мерки, действия за пожарна безопасност и за овладяване на пожари в горските територии на област Силистра разпореди, със своя заповед, областният управител Николай Димов. С нея, за пожароопасен се определя периодът от 01.05.2013 до 15.10.2013 г. Действията на областния управител са съобразени с изискванията на Закона за горите и с предложение на директора на Регионална дирекция по горите-Русе.
            По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи, на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. През този период:
             - Държавните горски стопанства (ДГС) в Силистра и Тутракан и Държавното ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз“ в Дулово трябва да поддържат постоянно повишена бдителност и активност на целия персонал.
            - Директорите на горските стопанства и на ловното стопанство „Каракуз“, и общините - собственици на гори, съгласувано с Районните служби (РС) „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН), да обозначат трайно терена и да информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност (І- ви клас).
           - Държавните горски стопанства и ловното стопанство „Каракуз“, общините и юридическите лица - собственици на гори, които имат изготвени Годишни оперативни планове (ГОП) за опазване на горските територии от пожари, да продължат изпълнението им, а собствениците на гори, които нямат изготвени такива планове -  да изпълняват планираните в Годишните оперативни планове на държавните горски стопанства и ловното стопанство мероприятия, за техните горски имоти.
         - Регионалната дирекция по горите (РДГ) да продължи изпълнението на регионалната програма за опазване на горите от пожари и съвместно с Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ОУ ПБЗН) да осъществяват контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие, при възникване на горски пожари на горските и ловното стопанства, общините, юридическите и физическите лица - собственици на гори.
         Според заповедта, особено внимание трябва да се обърне на:
           - Направата на нови и поддържането на стари просеки и минерализовани ивици, съгласно Годишния оперативен план;
          - Контролът по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.;
          - Почистването на сухите треви покрай ЖП-линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и падналата дървесина в насажденията и културите  от І-ви клас на пожарна опасност;
          - Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях;
         - Готовността на  специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.
       Областният управител Николай Димов разпореди – в държавните горски и в ловното стопанство „Каракуз“, в общините и юридическите лица – собственици на гори да се организират денонощни дежурства, по определен график.
       Указано е и да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии - ръководителите на горските и ловното стопанство и Регионалната дирекция по горите незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.
 
      За разпоредените мерки  ще бъдат уведомени ОУ „ПБЗН”, РДГ – Русе, ДГС - Силистра, ДГС – Тутракан, ДЛС „Каракуз“ – Дулово, кметовете на общини и кметски наместници на територията на област Силистра.
      Заповедта е публикувана на електронната страница на Областна администрация-Силистра , на адрес www.silistra.government.bg, в секция „Документи по дейността“.