Областният управител върна решения на общинските съвети в Кайнарджа и Главиница

15/2/2013
 
            При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител върна две решения наобщинските съвети в Кайнарджа и Главиница. Те касаят предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение - частна общинска собственост и определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ за 2013 г.
            Върнатото решение на Общински съвет-Кайнарджа е под №211 от заседанието му на 31.01.2013 г. С него се предоставя, за безвъзмездно ползване, помещение  - частна общинска собственост на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. Решението е прието на основание чл.21, ал.1 и чл. 14, ал.6 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както на основание чл. 26., ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
          В мотивите за връщане на решението се посочва, че разпоредбите, които е ползвал Общинският съвет, регламентират отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост. В този си вид те не кореспондират с изписаното с думи в решението „предоставяне за безвъзмездно ползване“. В Закона за общинската собственост е предвидена възможност за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти и вещи – общинска собственост на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Това става при условията и по реда на чл.12, както и по чл.34 ал. 4, във връзка с чл. 39 от ЗОС.
Към протокола от заседанието на общинския съвет не е приложен и акт за собственост, каквито са нормативните изисквания.
 
            Върнатото решение на Общински съвет-Главиница е под №160, от заседанието му на 29.01.2013 г. С него, местният парламент одобрява: 1. План-сметка по такса „Битови отпадъци“ за 2013 г. за територията на община Главиница на стойностите, посочени в приложение №1 от решението и 2. Утвърждава размера на такса „Битови отпадъци“ за 2013 г., за територията на община Главиница на стойностите, посочени в приложение №2 от решението.
            При контрола за законосъобразност е установено, че в решението не се съдържа размер на таксата, определен за всяка услуга поотделно, каквото е изискването на чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Приложенията към докладната (№№1 и 2) също не съответстват на изискването да се определи таксата за всяка услуга поотделно (за сметосъбиране; за сметоизвозване; за обезвреждане и т.н.). Това е съществено нарушение, тъй като препятства възможността да се извърши контрол за законосъобразност на всяка услуга поотделно, а оттам  - и преценка за дължимостта на отделните такси, както по основание, така и по размер, т.е. препятства се възможността за контрол по законосъобразност на акта като цяло.
        Цитираната разпоредба на Закона за местните данъци и такси е пренесена и в чл. 14 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница. Посочването на задължение за всяка услуга поотделно предопределя възможността за преценка на дължимостта на отделните такси, предвид основанията за недължимост, предвидени в чл. 71 ЗМДТ.
           
       Допуснатата незаконосъобразност в решенията може да бъде отстранена чрез новото им обсъждане, на заседания на съответните общински съвети. Това трябва да се случи в 14-дневен срок от датата на получаването на заповедта за връщането им.