Областният управител Николай Димов върна общо 4 решения на общинските съвети в Ситово и Тутракан

8/2/2013
 
          При осъществяване на контрол по законосъобразност, областният управител Николай Димов върна - за ново разглеждане - общо 4 решения на общинските съвети в Ситово и Тутракан. Решенията касаят разпореждане с общинска собственост, Наредба за овладяване на популацията за безстопанствени кучета и промяна в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет.
         Със заповед на областния управител, на Общински съвет-Ситово се връщат за ново разглеждане 2 решения, под №№ 7 и 8, от заседанието  му на 24.01.2013 г.
         Решение №7 касае разпореждане с общинска собственост в с. Слатина. С него, Общинският съвет възлага на кмета на община Ситово да открие процедура за отдаване под наем, на Ловно-рибарска дружина-Ситово, на 3 имота – публична общинска собственост, представляваща гори в земеделски земи.
При контрола за законосъобразност е установено, че по проекта на решението не е изложено становище на постоянна комисия, каквото е изискването на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ситово. Освен това,  в решението не се съдържат срок за отдаване под наем и наемна цена, както и не се съдържат данни за програма или план, в изпълнение на които се отдават под наем горите (каквото е изискването на Закона за горите и Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ситово (НРПСУРОИ).
Друг аргумент за връщане на решението – в него не е отразено, че управлението на поземлени имоти в горски територии трябва да не променя функциите на територията, да не възпрепятства осъществяването на други дейности в нея и да не уврежда почвите. Не е отбелязано и че поземлените имоти в горските територии могат да се ползват само за дейностите, за които са предоставени, не могат да се пренаемат, както и да се ползват, съвместно по договор, с трети лица.
Срокът за отдаване под наем на поземлените имоти в горски територии - общинска собственост, не може да бъде по-дълъг от 10 години, се уточнява в мотивите за връщане на решението и се напомня, че той трябва да бъде точно определен в решението на Общинския съвет.
 
         Решение № 8 на Общински съвет-Ситово, касае разпореждане с общинска собственост в с. Искра. С него се възлага на кмета на общината да открие процедура – продажба чрез търг с явно наддаване на имот-частна общинска собственост (незастроено дворно място).
        Сред мотивите за връщането на решението са, че липсва становище на постоянна комисия (каквото е изискване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ситово), липсват и част от задължителните реквизити от закона за общинската собственост – напр. Общинският съвет не е определил пазарна цена на имота, поради която не става ясно каква е началната тръжна цена. По смисъла на Закона за общинската собственост (чл.41, ал. 2 от ЗОС), разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите се определят от общинския съвет въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценители, определени по реда на чл. 22, ал.3 от същия закон.
Към протокола не е приложена и оценка на независим лицензиран оценител, е установено при контрола за законосъобразност.
 
          Със заповед на областния управител, на Общински съвет-Тутракан се връщат за ново разглеждане 2 решения, под №№ 258 и 260, от заседанието  му на 24.01.2013 г.
          Решенията касаят „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета“ и „Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тутракан“.
          Установено е, че двете решения са приети при неспазване на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА.) Съгласно чл. 26, ал 2 от Закона: „Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта“. Чл. 28, ал. 1 от ЗНА гласи: „Проектът на нормативен акт, заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган“. Алинея 2 на същия член уточнява какво трябва да съдържат мотивите (съответно доклада), а именно - причините, които налагат приемането;  целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Видно от приложените материали към Протокола от заседанието е, че тези изисквания не са спазени, се посочва в заповедта за връщане на решението и се обръща внимание, че в подобен случай нормата на закона е категорична - (чл. 28, ал. 3 от ЗНА)  „Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията - не се обсъжда от компетентния орган“.
 
         Върнатите решения могат да бъдат разгледани на заседания на общинските съвети в Ситово и Тутракан, в срок от 14 дни от датата на получаването им.
 
         Заповедите за върнати решения се публикуват и на сайта на Областна администрация-Силистра – www.silistra.gowernment.bg, в секция „Административен контрол“.