Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси прие Стратегията на област Силистра за интеграция на ромите (2014-2020)

29/1/2013
 
 
            Стратегия на област Силистра за интеграция на ромите (2014-2020) прие днес (29.01.2013 г.) Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
            Стратегията е политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Тя  обхваща актуално състояние на ромската общност и 6 приоритетни области на интеграционната политика: „Образование“, „Здравеопазване“, „Жилищни условия“, „Заетост“, „Върховенство на закона“ и недискриминация“, „Култура и медии“. Оперативното й изпълнение ще се осъществява чрез общински планове за действие, които предстои да бъдат приети от общинските съвети до края на м. февруари т.г.
            Процесът по изготвяне на стратегията бе координиран от Областен оперативен екип (ООЕ), определен със заповед на Областния управител. Той бе съставен от специалисти от РИО-Силистра, Териториално статистическо бюро-Силистра, дирекциите Социално подпомагане и Бюро по труда, ОД на МВР, организации на различни общности, експерти от областната и общинските администрации.
В средата на миналата година бе приета и система за управление на интеграционните политики в Област Силистра. Съгласно нея, цялостната координация на интеграционния процес в областта трябва се осъществява от Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, а по отделните приоритети управляващи органи трябва бъдат специализираните консултативни съвети към областния управите. Така до 2020 г.:
              - приоритет „Образование“ ще се управлява от Областния съвет за култура и образование /ОСКО/;
             - приоритет „Здравеопазване“ ще се управлява от Областния съвет по здравеопазване /ОСЗ/;
            - приоритет „Жилищни условия“ ще се управлява от Областния съвет за развитие /ОСР/;
             - приоритет „Заетост“ ще се управлява Комисията по заетост към Областния съвет за развитие;
             - приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“ ще се управлява от специално създадена комисия към областния управител;
             - приоритет „Култура и медии“ ще се управлява от Областния съвет за култура и образование /ОСКО/.
            В общините, процесът ще се ръководи от общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Приетата днес Стратегия предстои да бъде съгласувана от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. След това ще бъде публикувана и на електронната страница на Областна администрация-Силистра -  www.silistra.government.bg.