Комисията по заетост съгласува държавния план-прием за учебната 2013-2014 г.

29/1/2013
 
 
            Предложенията на Регионалния инспекторат по образование за държавния план – прием, за учебната 2013-2014 година, обсъди и съгласува днес (вторник, 29.01.2013 г.) Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие.
 В заседанието на Комисията, председателствано от областния управителНиколай Димов, участвахаресорният заместник областен управител Тодора Цонева, началникът на Регионалния инспекторат по образование (РИО) в Силистра Габриела Миткова, експерти от инспектората, представители на общините, на синдикати, на бюрата по труда, на Стопанската камара, на Търговско-промишлената палата и на Камарата на строителите и архитектите.
            Държавният план-прием обхваща всички видове училища - профилираните и професионалните гимназии, професионални училища, профилирани паралелки в средните общообразователните училища (СОУ) и в гимназии, паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и в спортни училища, спортни училища (след ІV и V клас).
            За професионалните гимназии, професионалните училища и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и в спортни училища се изисква съгласуване от Комисията по заетост. След това предложенията се внасят в Министерството на образованието, където се утвърждават от Министъра на образованието.
 
            План-прием след VІІ клас за учебната 2013-2014 г.:
            Общият брой на учениците в VІІ клас тази година е 961. Те са само с 11  ученици повече от миналата година. Това е било определящо при решението Регионалният инспекторат по образование да се придържа близо към изпълнения прием от миналата година. Планирана е само една паралелка повече от изпълнения прием, като се дава възможност на ПГС „П. Пенев”-Силистра да възстанови позициите си.
            Очаква се  между 35 до 38 %  от седмокласниците да кандидатстват за прием след VІІ клас.
            Те ще могат да избират между 14 планирани паралелки – с 1 (една) повече от изпълнения прием миналата година. От тях – 6 са професионални и 8 – профилирани.
Две са новите предложения - на Професионалната гимназия по строителство „Пеньо Пенев“ в Силистра, която разкрива специалност „Недвижими имоти“ и на Езикова гимназия „П.Яворов“-Силистра, която разкрива паралелка с профил „Предприемачество и бизнес“ (с френски език). Паралелката в Езиковата гимназия е нова за община Силистра и няма аналог в областта.
Максималната планирана пълняемост за всички паралелки е 26 ученика.
Няма неудовлетворени предложения на училищата. Ще се залага на конкурентния принцип.
         
            Профилираното образование, през учебната 2013-2014 година, ще се осъществява в 2 гимназии и 2 СОУ-та:
- ЕГ „Пейо Яворов”-Силистра – 3 паралелки, от които 2 с профил Английски език и Немски език и 1-а с технологичен профил – Предприемачество и бизнес (френски език).
- ПМГ “Св. Кл. Охридски”-Силистра - 3 паралелки (Математика, Биология и здравно образование и Информационни технологии);
            - СОУ “Н. Й. Вапцаров”-Силистра - 1  паралелка  (туризъм, с английски език (технологичен профил))
            -  СОУ “Й. Йовков”-Тутракан - 1 паралелка (природоматематически профил).
 
Професионално образование през учебната 2013-2014 г. ще се осъществява в 6 паралелки:
            - ПГСУАУ „Ат. Буров” – 3 паралелки (Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика и Организация на туризма и свободното време (френски език));
            - ПГМТ „Вл. Комаров” – 1 паралелка (Компютърна техника и технологии)
- ПГС „П.Пенев” (Професионална гимназия по строителство) – 1 паралелка (Недвижими имоти (1/2), Строителство и архитектура (1/2)
- ПГПТ „Евлоги Георгиев” – 1 паралелка (Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки)
 
             План-прием след VIII  клас за учебната 2013-2014 г.:
             Общият брой ученици в VІІІ клас през тази година е 575 и е с 88 ученици  повече спрямо миналата година.
Общо за областта са планирани 25 паралелки + 1 (една) за ученици със специфични образователни потребности (СОП). От тях – 12 паралелки за професионално образование + 1 (за ученици със специфични образователни потребности – „Шивачество“ в ПГЛП “П. Славейков”), 3 паралелки за  професионална квалификация в СОУ,  1 (една) паралелка за професионална квалификация в Общинското спортно училище (Организация на спортни прояви и първенства), която е нова, 2 са паралелките за непрофилирано образование и 7 - за профилирано образование в Средни общообразователни училища (СОУ).
 
            План – приемът за 2012-2013 г. е с 6 паралелки повече от изпълнения през миналата година.
Планираните 25 паралелки (без паралелката със СОП) са възможни при средна пълняемост  от  20,7 ученици.
Проучването на регионалния инспекторат показва, че общините Дулово, Главиница, Ситово, Кайнарджа и Тутракан разполагат с необходимия им брой ученици. Значителен е недостигът за община Силистра, което ще наложи училищата да привличат ученици от останалите общини.
За 2013 г. приемът в община Силистра е по-разширен, тъй като е определен за водещ принципа, че само конкуренцията и желанията на учениците трябва да определят кои паралелки ще станат реални.“, аргументира се началникът на Регионалния инспекторат по образование в Силистра Габриела Миткова. Тя разясни, че опитите в предходни години за предварително решаване на изхода от конкуренцията създава повече напрежение и несправедливост и не решава проблемите на училищата в криза. Въпреки силно ограничените възможности, на учениците в община Силистра се предлага разнообразен избор – 9 професии в разнообразни направления и 1-а профилирана паралелка в СОУ.
 
            За задочно обучение, за учебната 2013-2014 г., са предвидени 315 места:
 - ПЗГ „Добруджа” – 70  места за нова та специалност „Растителна защита”;
             - ПГМСС “Н. Й. Вапцаров”-Средище – 35 места със специалност „Земеделец“;
             - ПУ по СС -Ситово – 35 места с профил „Пчеларство“;
             - ПГС “П. Пенев” -  Силистра – 35 места в новата специалност „Изолации в строителството“ – 35 места в също нова за училището специалност „Основни и довършителни работи (след завършен VІІ клас);
            - ПГПТ “Евлоги Георгиев”-Силистра - 35 места за специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително- вкусови производства“
             - ПГЛП “П. Славейков”-Силистра – 35 места с профил „Фризьорство“;
             - ПГМТ „Вл. Комаров” –Силистра – 35 места в специалност „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост“
Съгласуваните днес предложения, за План-приема за новата учебна година, ще бъдат внесени за утвърждаване в Министерството на образованието, младежта и науката.