Със заповед на инспекцията за държавен технически контрол в Русе се спира експлоатацията на съоръженията в амонячната хладилна компресорна инсталация на „Меком“ АД

21/1/2013
 
 
        „Меком“ АД да спре експлоатацията на съоръженията в амонячната хладилна компресорна инсталация в предприятието си в Силистра. Това бе разпоредено със заповед на началника на Регионалния отдел на Инспекцията за държавен технически надзор (РО ИДТН) в Русе, в резултат на констатации на Междуведомствена комисия, извършила проверка в предприятието.
           Мярката е в следствие и на установени редица предходни нарушения в експлоатацията на обекта, неизпълнение на предписания (19 на брой)  на регионалната дирекция „Инспекцията по труда“ в Русе и на разпореденото от нея, през месец декември 2012 г., въвеждане на „специален режим на експлоатация“, както и заради неизпълнени предписания на управлението за пожарна безопасност и защита на населението в Силистра.
       Преди дни, поради неуредени финансови задължения към Електроразпределителното дружество, отново бе спряно електрозахранването в месопреработвателното предприятие. Това, според специализираните органи, е предпоставка за възникване на аварийна ситуация. Такава имаше на два пъти и през лятото на миналата година, по същиата причина.
         Предвид обстановката, в съответствие с предложение и на Инспекцията по труда, областният управител Николай Димов сформира Междуведомствена комисия, която в края на миналата седмица извърши комплексна проверка на амонячната хладилна компресорна инсталация (АХКИ), собственост на Меком АД, в Силистра. Комисията бе оглавена от комисар Румен Мъров – началник на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението“. Съставена бе от представители на управлението, на РИОСВ, на РЗИ, на ОД на МВР, на община Силистра и на Областна администрация-Силистра, на Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор” и на инспекцията по труда.
          Единственият представител на фирмата, по време на проверката, бе служител на длъжността  „машинен оператор – замразени меса“. По думите му, предполагаемото количество на амоняка в хладилната инсталация е около 5 тона.
      В помещенията на амонячната хладилна компресорна инсталация (АХКИ) са монтирани 3 резервоара с амоняк, представляващи (според нормативните документи) съоръжения с повишена опасност. Установено е, челипсва електрозахранване и инсталацията не функционира, но резервоарите са в експлоатация – оставени са под налягане, без да е осигурен обслужващ персонал. Съоръжението не е технически изправно - има ясно изразена корозия по корпусите на резервоарите и по свързаната с тях арматура, се посочва в мотивите за спиране на експлоатацията на инсталацията. Установени са и течове на амоняк от разглобяемите съединения. На монтираните на резервоарите манометри няма валиден знак, удостоверяващ извършването на метрологична проверка. Ползвателят на съоръжението не е осигурил проверка и настройка на предпазните клапани на резервоарите в регламентираните срокове.
       От своя страна, Междуведомствената комисия установи, че в обекта липсват протоколи – а оттам и данни за извършена годишна проверка на инсталацията, за извършена проверка и настройка на предпазните клапани и от измерения импеданс (пълно съпротивление) на заземителния контур…
         След анализ на техническото и експлоатационно състояние и с цел предприемане на превантивни мерки, за не се допусне развитие на създалата се предаварийна ситуация в обекта, Комисията препоръча - собственикът да предприеме и незабавна организация за регламентирано и безопасно източване и третиране на наличното в инсталацията количество амоняк.
            Легитимни представители на собствениците на „Меком“ АД, както и при предходни инспекции, не са установени. Тъй като това осуетява и връчването на заповедта, издадена от началника на регионалния отдел на Инспекцията за държавен технически надзор за спиране на амонячната хладилна компресорна инсталация, областният управител Николай Димов потърси съдействието на ОД на МВР за издирването им. Отделно от това, той предостави на полицията и данните от проверката на Междуведомствената комисия и на контролните органи, извършили предходни проверки на обекта. С оглед разпоредбите на чл. 136 и чл. 353д от Наказателния кодекс, следва да бъде преценено дали е необходимо да бъде извършена предварителна проверка по случая, за да бъде установено дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.
 
Допълнителна информация:
Амонякът е един от най-разпространените хладилни агенти за хладилни машини с бутални компресори, при температура на кипене не по-ниска от – 65оС.
Той е отровен и има силна миризма, затова се изисква строго съблюдаване на техниката за безопасност. Поради това и основните опасности, пораждащи рискове при използването на хладилно-амонячните компресорни инсталации са свързани с опасните свойства на амоняка – опасност от обгазяване, опасност от пожар и експлозия при съхранението и използването му, съоръжения под налягане, наднормени нива на шум; наличие на статично електричество и други.
 
Из НК:
Чл. 136. (1) Който наруши правила, установени за охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено порицание.
(2) Когато с деяние по предходната алинея по непредпазливост се изложи на опасност животът или здравето на трудещите се, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
 
Чл. 353 б. .. (1) Който управлява отпадъци не по установения ред и с това създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева.
(2) Когато с деянието по ал. 1 е причинена:
… немаловажна вреда на околната среда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
(3) Който наруши или не изпълни задълженията си за осигуряване на изправността и правилното функциониране на инсталация или съоръжение за обезвреждане или оползотворяване на отпадъци и с това причини смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица, се наказва с лишаване от свобода от пет до двадесет години и с глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева, а ако е причинена немаловажна вреда на околната среда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
(4) Когато деянията по ал. 1 - 3 са извършени по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от две хиляди до петнадесет хиляди лева.