Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) и общинските планове за изпълнение на интеграционните политики до 2014 г. - на вниманието на участниците в съвместно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) и членовете на Областния оперативен екип

5/12/2012
 
           
      Стратегията на Област Силистра за интегриране на ромите 2012-2020 г. и общинските планове за изпълнение на интеграционните политики, до 2014 г.,  които предстои да бъдат създадени, бяха във фокуса на вниманието на участниците в днешното  съвместно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) и членовете на Областния оперативен екип за планиране на етническите и интеграционните политики (ООЕПЕИП) за периода до 2020 г.
       Стратегията е политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
      В областното планиране се изисква участието на представители на всяка община на територията на областта, на регионалните подразделения на всички държавни институции и юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на етническите и интеграционни въпроси, разясни областният управител Николай Димов. Той уточни, че Областната стратегия трябва да се придържа към основните цели на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (НСРБИР), приета от Народното събрание  на 1 март 2012 г., като отчита конкретната специфика на региона, както и заложените мерки в общинските планове за развитие на всяка община.
      Ангажиментите на институциите и общините за подготовка и анализ на данните, въз основа на които ще бъде изготвена представи директорът на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в областната администрация Тодор Динков. Документът трябва да обхваща 6 приоритетни области на интеграционната политика: „Образование“, „Здравеопазване“, „Жилищни условия“, „Заетост“, „Върховенство на закона“ и недискриминация“, „Култура и медии“.
      Областното планиране трябва да бъде осъществено до  края на месец януари 2013 г. То ще се координира от Областен оперативен екип (ООЕ), определен със заповед на Областния управител. Включени са специалисти от РИО-Силистра, Териториално статистическо бюро-Силистра, дирекциите Социално подпомагане и Бюро по труда, ОД на МВР, организации на различни общности, експерти от областната и общинските администрации.
     Общинските планове за действие трябва да се придържат към структурата и съдържанието на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”.
     Общинските планове за действие трябва да се приемат от общинските съвети на общините. Областната стратегия ще бъде утвърдена от областния управител, след съгласуване с Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.