Областният управител връща за ново разглеждане решение на Общински съвет-Кайнарджа

15/1/2013
 
            При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител Николай Димов върна, за ново разглеждане, решение на Общински съвет-Кайнарджа, от заседанието му на 27.12.2012 г.
            Решението е под № 195 и касае отстраняване на дървета от общински път, които са биологично остарели и изсъхнали и представляват опасност за преминаващите хора и автомобили. Прието е на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). С него Общински съвет-Кайнарджа дава съгласие за отстраняването на дърветата и упълномощава кмета на общината да проведе процедурата за изсичане и продажба на дървесината.
            В мотивите за връщането на решението се посочва, че Решението е прието при грубо нарушение на закона - без процедура по гласуване (каквато се изисква, според чл.27, ал.3 от ЗМСМА – а именно  - „Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници) и без в основанието за приемането му да е посочен чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, въпреки, че в т. 2 на решение №195 се казва: „ Общински съвет Кайнарджа упълномощава кмета на общината да проведе процедура за изсичане и продажба на дървесина съгласно действащите нормативни документи“ . Отделно от това, не става ясно каква точно ще е тази процедура.
            В правното основание за приемане на Решението, Общинският съвет е пропуснал да предвиди и разпоредбата за  условията и реда за маркиране на определените за сеч дървета и на дървесината, преди нейното транспортиране, регламентирана в глава Седма на Наредба № 1 (от 30 януари 2012 г.) за контрола и опазването на горските територии.
            Освен това, Решение № 195 е включено в дневния ред и е разгледано от Общинския съвет в Кайнарджа на база входирана докладна записка от кметския наместник на с. Голеш, вместо от кмета на общината или общински съветник, каквото е изискването на чл. 71, ал 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
            Върнатото решение може да бъде разгледано отново на заседание на Общински съвет-Кайнарджа в 14-дневен срок от получаването му.