Областният управител върна за ново обсъждане решения на Общинските съвети в Силистра и в Тутракан

4/1/2013
 
           
            При осъществяване на правомощията си за контрол по законосъобразност, областният управител Николай Димов върна, за ново обсъждане, решения на Общинските съвети - в Силистра и в Тутракан.
            Решението, върнато за ново разглеждане на Общински съвет-Силистра е под № 426 от заседанието му на 20 декември 2012 г. То касае придобиване собствеността на общински жилища, находящи се в кв. „Каро“ на с. Калипетрово от обитателите им.
В мотивите за връщането му се посочва, че Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 6 ОТСЪСТВАЩИ и петима НЕГЛАСУВАЛИ – т.е. липсва необходимото мнозинство от три четвърти от общия брой на общинските съветници (каквото е изискването на чл.35, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл.72, ал.1 от Наредбата за общинската собственост)
Установено е, че в Решението не се съдържат и задължителните реквизити по чл. 72, ал.2 от Наредбата за общинската собственост. Вместо това е изготвено приложение в табличен вид. Не са приложени и актове за собственост, от които да е видно, че разпореждането е с имоти – частна общинска собственост, както и актуални данъчни оценки на имотите.
           
         Решението на общински съвет-Тутракан, върнато за ново разглеждане, е под №254 от проведеното заседание на 20 декември 2012 г. С него, недвижим имот (масивна сграда – „Старо читалище“) в тутраканското село Старо село е обявен от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Това е направено с цел -  реализация на проект „Подобряване и модернизация на читалищната сграда на НЧ „Възраждане -1940“ с. Старо село, по Програмата за развитие на селските райони.
            Сред аргументите за връщането му, областният управител посочва, че в решението не се съдържат мотиви, водещи до извода, че имотът - публична общинска собственост е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), което налага да се обяви от общинския съвет за частна общинска собственост. (според Закона за общинската собственост,  публична общинска собственост са: 1. имотите и вещите, определени със закон; 2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация; 3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.)
Не са представени и документи, подкрепящи подобна хипотеза, посочва областният управител, като допълва, че единственият довод за промяната на собствеността от публична - в частна е във връзка с реализация на проект. прието по тази начин, решението е необосновано, се посочва в заключение в мотивите за връщане на решението.
          Върнатите решения могат да бъдат преразгледани на нови заседания на Общинските съвети в Силистра и в Тутракан, в 14-дневен срок от получаването им, за да бъдат отстранени допуснатите нередности.