Областният управител фокусира вниманието на общините от област Силистра върху промените в Закона за устройство на територията

18/12/2012
 
 
            Промените в Закона за устройство на територията постави на вниманието на представители на местните власти областният управител Николай Димов. Предвид сериозната значимост на материята за дейността на институциите, той инициира тематична разяснителна среща днес (18.12.2012 г.) с кметове на общините от област Силистра и експерти по устройство на територията в тях и представители на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК)  в Силистра.
            Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ) , обнародван в ДВ бр. 82/2012 г. е в сила от 26.11.2012 г. Изключение правят някои промени, касаещи изработването на общите устройствени планове, които влизат в сила на 01.01.2016 г. 
           „Основна промяна в ЗУТ е свързана с ясното разграничаване на отговорностите по упражняване на контрол върху строителния процес, при различните категории строежи“, уточни Областният управител. Според него, тази среща е наложителна, тъй като са променени много от разпоредбите, които касаят не само проектирането, разрешаването на строителството, но и участниците в него, контрола му и т.н. „Почти всички жители на областта ще бъдат изправени пред новите постановки в закона и е важно и те и вие, като представители на администрациите, да бъдете подготвени за адекватни действия“, аргументира се Николай Димов.
           С промените в Закона за устройство на територията са налице промени в компетенциите на РДНСК и на общините. Вменени са допълнителни ангажименти на общините, както и компетенции на Областния управител. Прецизират се и разпоредби и понятия, касаещи устройството на територията в общините. Чрез някои от тях се  цели и постига съответствие с политиката за засилване ролята на органите за местно самоуправление и децентрализацията.
Така например, кметовете на общини са задължени в 6-месечен срок от влизане в сила на ЗИД на ЗУТ да внесат предложения до съответния общински съвет за изработване на Общ устройствен план (ОУП), както и изискването - такива планове да има действащи към 01.01.2016 г.  При липсата им, ще бъде ограничена възможността за изработване и на подробни устройствени планове (ПУП). Всички планове - общи и устройствени -  следва да бъдат съобразени с концепциите и схемите за пространствено развитие, както и с плановете от по-горна степен, ако има такива. Предвидена е възможността  - Областният управител да може да оспорва тези планове, в случай на противоречие на интереси в планирането (чл.127)
           Относно границите на поземлените имоти, в новата редакция на ЗУТ ясно и точно е посочено, че регулационните линии, определени съгласно подробните устройствени  планове стават граници на имотите, когато тези планове са приложени по отношение на регулацията.
            С измененията на ЗУТ е дадена легална дефиниция за преместваем обект, както и какви са изискванията за разполагане на такива обекти и свързването им с мрежите на техническата инфраструктура.
            Налице са промени в категоризацията на строежите, групирани в шест категории, в зависимост от техните характеристики, значимост и сложност, съобразени с актуалните промени в специални закони и даващи възможност за ограничаване на противоречията при определянето им.
           При строежите от 1-ва до 3-та категория включително, отговорността е на ДНСК, а за строежите от 4-та до 6-та категория - на съответната общинска администрация, в т.ч. и премахването на незаконните такива.
          За да бъдат избегнати проблеми при инвестиционното проектиране, както и при разрешаването на строителството, е предвидено визата за проектиране да се издава върху комбинирана скица извадка от кадастралната карта и влязъл в сила ПУП, съобщаването й, както и нейното оспорване по съдебен ред.
           Вписани са промени и по отношение на материалната компетентност на органа, овластен да издава разрешения за строеж, като са увеличени правомощията на областните управители за обекти с регионално значение.
          По време на строителството, съгласно новите изменения в ЗУТ авторският надзор е задължителен по всички част на проекта.
        Значимо изменение в Закона за устройство на териториите е и това в чл.38,  с  което се въвежда възможност за изграждане на паркоместа в полуподземия или в подземния етаж на жилищната сграда и се забранява промяната на предназначението на подземни и надземни паркинги и гаражи в съществуващи сгради. Така се ограничават максимално предпоставките за влошаване и затрудняване на организацията на движението и паркирането в населените места.
 
 
            Допълнителна информация:
           В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, строежите се категоризират (чл.137 от ЗУТ), както следва:
         Строежи 1-ва категория: Сред тях попадат - автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности; строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии; хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения; съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг; други строежи с национално значение, определени с акт на Министерския съвет и др.
         Строежи 2-ра категория: Сред тях са втора категория са пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях; разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електро- , топло- ,  газоснабдяването и други дейности; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци; сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и др.
         Строежи 3-та категория: Сред тях са бщински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях; жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;  производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;
         Строежи 4-та категория: Сред тях са частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях; жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители; паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар; недвижими културни ценности с категория "местно значение" и др.
         Строежи 5-та категория са  жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители; производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория; строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория и др.
         Сред строежите 6-та категория са временни строежи;  стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване; оранжерии с площ до 200 кв.м; басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти; подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти и др.