Н. Димов: „Пречките за изграждане на газопровода Добрич-Силистра са отстранени“

11/12/2012
 
            Пречките за изграждане на газопровода Добрич-Силистра са отстранени, информира областният управител Николай Димов.
          В съобщение, обнародвано в Държавен вестник  (от днес 11.12.2012 г.), каквото е законовото изискване се посочва, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството е издало „разрешение за строеж на обект „Преносен газопровод високо налягане и Автоматична газоредуцираща станция (АГРС) Силистра“ на територията на област Добрич (включва общините Добричка и Тервел) и област Силистра (обхваща общините Кайнарджа и Силистра)“. Допуснато е и предварително изпълнение по реда на чл.60, ал. 1 от АПК (с актуален текст … да се защитят особено важни държавни или обществени интереси...). Предварителното изпълнение подлежи на обжалване в 3-дневен срок. от обнародването му в държавен вестник, чрез МРРБ.
            Издаването на разрешение за строеж бе последната стъпка, предшестваща реалното изграждане на газопровода, коментира Областният управител Николай Димов. Според него, съоръжението е част от задължителната инфраструктура за региона. Липсата му досега отблъсна много инвеститори и лиши областта от възможността да развие своя потенциал. Още на инициираната от него среща, с всички заинтересовани страни по казуса в Добрич през м. април т.г., Николай Димов настоя за ускоряване на процесите, предшестващи изграждането на съоръженията. Той аргументира действията си с обосновката, че  при изграждането на газопровода, освен газоразпределителната станция в Силистра, са предвидени отклонения и за общините Алфатар, Дулово и Тервел. Това означава, че при едно газифициране на района ще се даде шанс на общините от двете области да решат редица икономически и социални проблеми и да създадат трайни условия за развитие, изтъкна Николай Димов.
В края на месец ноември т.г., с решене на Министерския съвет бе учреден и безсрочен сервитут в полза на  „Булгартрансгаз” ЕАД. Правото на ползване е върху площ от 79,716 дка в поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, разположени по трасето на газопровода, в землищата на селата Росеново, Божурово, Черна, Крагулево, Камен, Лясково, Житница, Балик, Коларци, Главан, Попкралево, Срацимир, Бабук, Ценович, Средище и Войново в общините Добрич, Тервел, Силистра и Кайнарджа.
            Очаква се скоро да бъде направена и първата копка и да започне реалното изграждане на преносния газопровод. Технологичният срок за това е около една година, в зависимост от метеорологичните условия.
           Газопроводът ще се изгражда от „Булгартрансгаз“ ЕАД.  От дружеството нееднократно декларираха, че имат готовност за реална дейност - избран е изпълнителят за строителството, налице са и тръбите. Оборудването за автоматичната газоразпределителна станция е доставено и е на склад.
         Вътрешната газоразпределителна мрежа ще се изгражда от „Ситигаз-България“, която има лиценз за тази дейност на територията на областта. В момента се изготвя работният проект. Очаква се той да е готов до един месец, след което предстоят съгласувателните процедури.
          Дружеството има готовност – когато започне изграждането на преносния газопровод - да започне и развитието на газоразпределителната мрежа, увери инж. Емил Гойчев – представител на „Ситигаз-България“ ЕАД. По неговите думи, „идеята е,  когато газта достигне до автоматичната газоразпределителна станция, да може да се включи и вътрешната мрежа и синьото гориво да достигне до реални потребители. В първия етап са включени Промишлена зона „Запад“ (подали заявка че желаят да бъдат включени) и общински и държавни обекти, на територията на града.
 
           С решение № 615 на Министерски съвет от 14.07.2009 г., газопроводът бе обявен за обект от национално значение. Предназначението му е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на град Силистра и района. Газопроводът е с дължина 79,670 км. Ще преминава през 2 области - Добрич и Силистра, 4 общини - Добричка, Тервел, Кайнарджа и Силистра и 25 землища.
           Обектът е на обща стойност 12 400 000 евро. От тях 75% - са безвъзмездно финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и 25% - съфинансиране от Булгартрансгаз" ЕАД.