Областната комисия по заетост одобри 27 проекта за финансиране по програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ за 2013 г.

10/12/2012
 
            Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие, разгледа и прие днес (10.12.2012 г.) проектите на област Силистра за финансиране по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” (ОСПОЗ) за 2013 г.
Членове на Комисията са представители на областната администрация, на 7-те общини, на Регионалната служба по заетостта в Русе, на бюрата по труда, на работодателски организации и синдикати и др.
            В Комисията, председателствана от областния управител Никола Димов, бяха внесени 29 проекта на работодатели от област Силистра, за разкриване на общо 70 работни места. При оценката им бе отчитана съвместимостта с посочените в Областния план за развитие приоритети и приносът им за развитието на областта, както и липсата на възможности за финансирането им от други организации, фирми или донорски програми.
Заради несъответствие с критериите, два от проектите не получиха подкрепа. Така  Комисията гласува и прие 27 проекта за област Силистра. С тях, през 2013 г., в шест общини на областта се очаква да се разкрият 66 работни места. Повече от 90% от тях  осигуряват заетост за цяла година, а останалите - за период от 9-10 месеца. Община Тутракан не е кандидатствала, заради предаден проект със сходни дейности по друга програма.
Ще бъдат наемани лица, получаващи месечни социални помощи или продължително безработни, като 70% от тях ще бъдат такива, които не са работили по Програмата през настоящата година. Те ще бъдат ангажирани с общополезни дейности, с дейности от основното производство или с дейности по подобряване условията на труд на територията на частни работодатели.
           По общини, данните са разпределят както следва:
             - община Алфатар – 2 проекта за 2 работни места;
             - община Дулово – 9 проекта за 11 работни места;
             - община Силистра – 11 проекта за 15 работни места;
             - община Ситово - 1 проект за 7 работни места;
             - община Кайнарджа – 3 проекта за 14 работни места;
             - община Главиница - 1 проект за 17 работни места.
 
            Оценените проекти ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта. Резултатите ще станат известни до 28 декември т.г.
          По Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ с проекти могат да кандидатстват работодатели от всички сектори – държавен, общински, частен, нестопански. Оценката на всички проекти става по утвърдени критерии: процедурата преминава през пет нива, при всяко от което на проектите се прави съответната оценка - за административно съответствие и допустимост, за съответствие с местните приоритети, за социална значимост и техническа обоснованост, за съответствие с регионалните приоритети и окончателна оценка, която ще извършва Агенцията по заетостта.
           От Регионалната служба по заетостта в Русе отчетоха, че интересът на работодателите към участие в Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“  и качеството на внасяните проекти се запазват традиционно високи. Но през настоящата процедура най-големите работодатели по нея – общинските администрации са намалили значително участието си, с което са дали възможност да се класират проектите, подадени от детски, учебни и здравни заведения, които могат да кандидатстват самостоятелно само по тази програма. 24 от всички подадени проекти са именно от детски и учебни заведения, а общините, които са кандидатствали, в голямата си част са заложили дейности в такива заведения.
          По тази процедура миналата година са били одобрени 54 проекта за 143 работни места.
         Освен по тази програма, осигуряването на заетост на безработни лица в общополезни дейности и частни фирми се финансира със средства от Държавния бюджет и по много други програми и мерки от Националния план за действие по заетостта за 2012, информира директорът на дирекция „Регионална служба по заетостта в Русе – Драгомир Николов. Той уточни, че Европейският социален фонд финансира наемането на безработни лица по няколко схеми от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, в.т.ч. “Развитие”, “Подкрепа за заетост”, “Първа работа”, “Ново начало”, “Отново на работа”, “По-близо до работа”. По тях е осигурена работа на 730 безработни лица. Други, близо 1000 заети лица, са се обучавали с ваучер за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност.