Н. Димов: „Общините да си взаимодействат така, че да бъдат създадени ефективни, атрактивни и рентабилни линии, без да се нарушава правото на хората в малките населени места на достъп до обществен транспорт“

21/11/2012
 
            Изискванията към транспортните схеми, които влизат в сила от 1 януари 2013 г, с  промените в Закона за автомобилните превози и в Наредба №2 (за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси), бяха сред основните теми, които обсъди на днешното (21.11.2012 г.)  си заседание  Областната комисия по транспорт.
В качеството си на председател на Комисията, областният управител Николай Димов напомни, че според Закона за автомобилните превози, договорите за възлагане на обществени превози на пътници по автобусни линии, по действащата към датата на влизане в сила на този закон Републиканска транспортна схема, след влизането в сила на промените, се сключват със срок не по-дълъг от 31 декември 2012 г.
            Той насочи вниманието на Общините и към изискванията, на които трябва да отговарят транспортните схеми от 1 януари 2013 г. Сред тях:
-           При разработването и утвърждаването на разписанията на автобусните линии да се осигурява минимален интервал между часовете на тръгване, от двете крайни спирки на предлаганото разписание и часовете на тръгване от същите спирки, в разписанията на други автобусни линии и/или влакове по това направление. Изискванията са за 30 минути - за междуселищни линии от общинските транспортни схеми и 60 минути - за линии от областните и републиканската транспортни схеми. По изключение, при доказана транспортна необходимост, се допуска и по-малък интервал от посочените 30 и 60 минути, но не по-малък от 10 минути.
-           Най-късно 6 месеца преди изтичането на срока на договора за възлагане на превоз по утвърдено разписание, кметовете на общините – възложители трябва да уведомяват органа, който е утвърдил съответното разписание. След изтичането на срока на договора и след извършена от същия орган проверка се закриват разписанията, които не отговарят на изискваните минимални интервали между курсовете по съответното направление.
           
           Областният управител маркира и най-често срещаните пропуски, на които се натъква, при осъществяване на контрола по законосъобразност на актовете на общинските съвети, при обявяване на Конкурсите за избор на превозвачи. Това са - липса на задължителни критерии и начин на оценка,  липса на мотиви, при включването на допълнителни критерии и включването на дискриминационни критерии.
За да бъдат избегнати подобни грешки, които забавят обявяването и протичането на  конкурсите, Николай Димов предложи на Общините  - съобразявайки се с влизащите в сила изменения в нормативната уредба - да си изработят собствен приоритет за Общински  транспортни схеми, по съответни линии. „Целта е тези транспортни схеми да са съобразени с броя на населението в общините и населените места и да се постигне максимална ефективност, без това да е в ущърб на живеещите в малките села“, аргументира се Областният управител. Той изтъкна, че това ще спомогне съществено да се променят Общинските и Областната транспортни схеми, които не са актуализирани от години. „Общините да си взаимодействат така, че да бъдат създадени ефективни, атрактивни и рентабилни линии, без да се нарушава правото на хората в малките населени места на достъп до обществен транспорт“, препоръча Николай Димов и посочи че това ще създаде условия за предвидимост и прозрачност в действията на Общините.
    
          Предвид настъпващия зимен сезон, Областният управител обърна внимание на Автомобилната инспекция и КАТ - да засилят проверките на автобусите в област Силистра, по отношение готовността им за работа при зимни условия. Той посочи най-честите пропуски, станали причина за недоволство както от страна на пътуващите, така и на Общините – липса на отопление в превозните средства, липса на зимни гуми, вериги и др., и  настоя - превозвачите да спазват изискванията за работа при зимни условия, „за да се предотвратят максимално рисковете от измръзнали хора, закъсали автобуси и то - без да са налице предпоставки за кризисни ситуации“.
            В рамките на днешното заседание, Комисията се запозна и с предложение от Община Силистра за закриване на два курса, с цел – оптимизиране на Областната транспортна схема. Първият е по линията Силистра – Гарван, с часове на тръгване – 06:10 от Силистра и 07:06 ч. – от с. Гарван. Основанието на Общината е, че този курс не се изпълнява. Вторият курс е по линията Силистра – Малък Преславец, с часове на тръгване – 05:45 и 07:05. Основанието на Общината: курсът не е възложен към момента и не отговаря на изисквания на Наредба №2.
Като взе под внимание факта, че не е спазено изискването – предложенията да бъдат внасяни за разглеждане не по-рано от 14 дни преди свикването на Областната комисия -  бе гласувано тези предложения да бъдат отложени на следващо заседание.